Heterogeneous catalysis Library

Journal Articles

Research conducted using the any products that have a background in catalysis.

Use the filter button above the table to search for specific papers or download the attached PDF.

DOWNLOAD

Click here to download the Catalysis Bibliography – PDF

 

TitleURLCitation
Ultrasound-Driven enhancement of Pt/C catalyst stability in oxygen reduction reactionhttps://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S135041772300442XLee, Hyunjoon; Park, Eunbi; Lee, Eunjik; Lim, Iksung; Yang, Tae-Hyun; Park, Gu-Gon , Ultrasound-Driven enhancement of Pt/C catalyst stability in oxygen reduction reaction, 2024, Ultrasonics Sonochemistry, 10.1016/j.ultsonch.2023.106730
Atomization driven crystalline nanocarbon based single-atom catalysts for superior oxygen electroreductionhttps://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0926337322011134Jung, Jae Young; Jin, Haneul; Kim, Min Woo; Kim, Sungjun; Kim, Jeong-Gil; Kim, Pil; Sung, Yung-Eun; Yoo, Sung Jong; Kim, Nam Dong , Atomization driven crystalline nanocarbon based single-atom catalysts for superior oxygen electroreduction, 2023, Applied Catalysis B: Environmental, 10.1016/j.apcatb.2022.122172
The role of an elastic interphase in suppressing gas evolution and promoting uniform electroplating in sodium metal anodeshttp://xlink.rsc.org/?DOI=D2EE02606FGong, Chen; Pu, Shengda D.; Zhang, Shengming; Yuan, Yi; Ning, Ziyang; Yang, Sixie; Gao, Xiangwen; Chau, Chloe; Li, Zixuan; Liu, Junliang; Pi, Liquan; Liu, Boyang; Capone, Isaac; Hu, Bingkun; Melvin, Dominic L. R.; Pasta, Mauro; Bruce, Peter G.; Robertson, Alex W. , The role of an elastic interphase in suppressing gas evolution and promoting uniform electroplating in sodium metal anodes, 2023, Energy & Environmental Science, 10.1039/D2EE02606F
Operando studies reveal active Cu nanograins for CO2 electroreductionhttps://www.nature.com/articles/s41586-022-05540-0Yang, Yao; Louisia, Sheena; Yu, Sunmoon; Jin, Jianbo; Roh, Inwhan; Chen, Chubai; Fonseca Guzman, Maria V.; Feij—o, Julian; Chen, Peng-Cheng; Wang, Hongsen; Pollock, Christopher J.; Huang, Xin; Shao, Yu-Tsun; Wang, Cheng; Muller, David A.; Abru–a, HŽctor D.; Yang, Peidong , Operando studies reveal active Cu nanograins for CO2 electroreduction, 2023, Nature, 10.1038/s41586-022-05540-0
Direct observation of Cu in high-silica chabazite zeolite by electron ptychography using Wigner distribution deconvolutionhttps://www.nature.com/articles/s41598-023-27452-3Mitsuishi, Kazutaka; Nakazawa, Katsuaki; Sagawa, Ryusuke; Shimizu, Masahiko; Matsumoto, Hajime; Shima, Hisashi; Takewaki, Takahiko , Direct observation of Cu in high-silica chabazite zeolite by electron ptychography using Wigner distribution deconvolution, 2023, Scientific Reports, 10.1038/s41598-023-27452-3
Catalytic boosting on AuCu bimetallic nanoparticles by oxygen-induced atomic restructuringhttps://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0926337323003478Kim, Taek-Seung; Choi, Hyuk; Kim, Daeho; Song, Hee Chan; Oh, Yusik; Jeong, Beomgyun; Lee, Jouhahn; Kim, Ki-Jeong; Shin, Jae Won; Byon, Hye Ryung; Ryoo, Ryong; Kim, Hyun You; Park, Jeong Young , Catalytic boosting on AuCu bimetallic nanoparticles by oxygen-induced atomic restructuring, 2023, Applied Catalysis B: Environmental, 10.1016/j.apcatb.2023.122704
Understanding the sulphur-oxygen exchange process of metal sulphides prior to oxygen evolution reactionhttps://www.nature.com/articles/s41467-023-37751-yHu, Yang; Zheng, Yao; Jin, Jing; Wang, Yantao; Peng, Yong; Yin, Jie; Shen, Wei; Hou, Yichao; Zhu, Liu; An, Li; Lu, Min; Xi, Pinxian; Yan, Chun-Hua , Understanding the sulphur-oxygen exchange process of metal sulphides prior to oxygen evolution reaction, 2023, Nature Communications, 10.1038/s41467-023-37751-y
In Situ TEM Study of the Genesis of Supported Nickel Catalystshttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.3c01117Turner, Savannah J.; Wezendonk, Dennie F. L.; Terorde, Robert J. A. M.; de Jong, Krijn P. , In Situ TEM Study of the Genesis of Supported Nickel Catalysts, 2023, The Journal of Physical Chemistry C, 10.1021/acs.jpcc.3c01117
Kinking of GaP Nanowires Grown in an In Situ (S)TEM Gas Cell Holderhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admi.202202507Krug, David; Widemann, Maximilian; Gruber, Felix; Ahmed, Shamail; Demuth, Thomas; Beyer, Andreas; Volz, Kerstin , Kinking of GaP Nanowires Grown in an In Situ (S)TEM Gas Cell Holder, 2023, Advanced Materials Interfaces, 10.1002/admi.202202507
Environment-Dependent Structural Evolution and Electrocatalytic Performance in N 2 Reduction of Mo-Based ZIF-8https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsanm.3c01669Hsiao, Kai-Yuan; Tseng, Yu-Han; Chiang, Chao-Lung; Chen, Yan-De; Lin, Yan-Gu; Lu, Ming-Yen , Environment-Dependent Structural Evolution and Electrocatalytic Performance in N 2 Reduction of Mo-Based ZIF-8, 2023, ACS Applied Nano Materials, 10.1021/acsanm.3c01669
Formation mechanism of high-index faceted Pt-Bi alloy nanoparticles by evaporation-induced growth from metal saltshttps://www.nature.com/articles/s41467-023-39458-6Koo, Kunmo; Shen, Bo; Baik, Sung-Il; Mao, Zugang; Smeets, Paul J. M.; Cheuk, Ivan; He, Kun; Dos Reis, Roberto; Huang, Liliang; Ye, Zihao; Hu, Xiaobing; Mirkin, Chad A.; Dravid, Vinayak P. , Formation mechanism of high-index faceted Pt-Bi alloy nanoparticles by evaporation-induced growth from metal salts, 2023, Nature Communications, 10.1038/s41467-023-39458-6
Evolution of Cu-In Catalyst Nanoparticles under Hydrogen Plasma Treatment and Silicon Nanowire Growth Conditionshttps://www.mdpi.com/2079-4991/13/14/2061Wang, Weixi; Ngo, ƒric; Bulkin, Pavel; Zhang, Zhengyu; Foldyna, Martin; Roca I Cabarrocas, Pere; Johnson, Erik V.; Maurice, Jean-Luc , Evolution of Cu-In Catalyst Nanoparticles under Hydrogen Plasma Treatment and Silicon Nanowire Growth Conditions, 2023, Nanomaterials, 10.3390/nano13142061
Atomic Scale Observation of the Structural Dynamics of Supported Gold Nanocatalysts under 1,3?Butadiene by in situ Environmental Transmission Electron Microscopyhttps://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cctc.202300434Nassereddine, Abdallah; Delannoy, Laurent; Ricolleau, Christian; Louis, Catherine; Alloyeau, Damien; Wang, Guillaume; Wang, Qing; Guesmi, Hazar; Nelayah, Jaysen , Atomic Scale Observation of the Structural Dynamics of Supported Gold Nanocatalysts under 1,3?Butadiene by in situ Environmental Transmission Electron Microscopy, 2023, ChemCatChem, 10.1002/cctc.202300434
Visualizing the Flexibility of RHO Nanozeolite: Experiment and Modelinghttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.3c02822Clatworthy, Edwin B.; Moldovan, Simona; Nakouri, Kalthoum; Gramatikov, Stoyan P.; Dalena, Francesco; Daturi, Marco; Petkov, Petko St.; Vayssilov, Georgi N.; Mintova, Svetlana , Visualizing the Flexibility of RHO Nanozeolite: Experiment and Modeling, 2023, Journal of the American Chemical Society, 10.1021/jacs.3c02822
Atomic Imaging of Zeolites and Confined Single Molecules by iDPC-STEMhttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.3c02270Xiong, Hao; Wang, Huiqiu; Chen, Xiao; Wei, Fei , Atomic Imaging of Zeolites and Confined Single Molecules by iDPC-STEM, 2023, ACS Catalysis, 10.1021/acscatal.3c02270
Activating dynamic atomic-configuration for single-site electrocatalyst in electrochemical CO2 reductionhttps://www.nature.com/articles/s41467-023-40970-yHsu, Chia-Shuo; Wang, Jiali; Chu, You-Chiuan; Chen, Jui-Hsien; Chien, Chia-Ying; Lin, Kuo-Hsin; Tsai, Li Duan; Chen, Hsiao-Chien; Liao, Yen-Fa; Hiraoka, Nozomu; Cheng, Yuan-Chung; Chen, Hao Ming , Activating dynamic atomic-configuration for single-site electrocatalyst in electrochemical CO2 reduction, 2023, Nature Communications, 10.1038/s41467-023-40970-y
Variable temperature in-situ TEM mapping of the thermodynamically stable element distribution in bimetallic Pt-Rh nanoparticleshttp://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2023/NA/D3NA00448AJensen, Martin; Kierulf-Vieira, Walace Peterle Soares; Kooyman, Patricia J.; SjŒstad, Anja Olafsen , Variable temperature in-situ TEM mapping of the thermodynamically stable element distribution in bimetallic Pt-Rh nanoparticles, 2023, Nanoscale Advances, 10.1039/D3NA00448A
Confinement-enabled infusion-alloying of iron into platinum nanoparticle for core-shell PtFe@Pt intermetallic electrocatalysthttps://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0925838823033789Lee, Eunjik; Lee, Dong-Je; Kim, Yujin; Kim, Changki; Kwon, Yongmin; Lee, Hyunjoon; Lim, Iksung; An, Byoeng-Seon; Yang, Tae-Hyun; Park, Gu-Gon , Confinement-enabled infusion-alloying of iron into platinum nanoparticle for core-shell PtFe@Pt intermetallic electrocatalyst, 2023, Journal of Alloys and Compounds, 10.1016/j.jallcom.2023.172075
Hydrogenated borophene enabled synthesis of multielement intermetallic catalystshttps://www.nature.com/articles/s41467-023-43294-zZeng, Xiaoxiao; Jing, Yudan; Gao, Saisai; Zhang, Wencong; Zhang, Yang; Liu, Hanwen; Liang, Chao; Ji, Chenchen; Rao, Yi; Wu, Jianbo; Wang, Bin; Yao, Yonggang; Yang, Shengchun , Hydrogenated borophene enabled synthesis of multielement intermetallic catalysts, 2023, Nature Communications, 10.1038/s41467-023-43294-z
In-Situ Single Particle Reconstruction Reveals 3D Evolution of PtNi Nanocatalysts During Heating-Wang, Yi-Chi; Slater, Thomas J A; Leteba, Gerard M; Lang, Candace I; Lin, Zhong; Haigh, Sarah J , In-Situ Single Particle Reconstruction Reveals 3D Evolution of PtNi Nanocatalysts During Heating, 2023, ArXiv, -
In Situ TEM Observation of (Cr, Mn, Fe, Co, and Ni) 3 O 4 High?Entropy Spinel Oxide Formation During Calcination at Atomic Scalehttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.202307284Yeh, Yu?Tzu; Huang, Chun?Wei; Hou, An?Yuan; Huang, Chih?Yang; Lin, Yi?Dong; Wu, Wen?Wei , In Situ TEM Observation of (Cr, Mn, Fe, Co, and Ni) 3 O 4 High?Entropy Spinel Oxide Formation During Calcination at Atomic Scale, 2023, Small, 10.1002/smll.202307284
Unraveling and leveraging in situ surface amorphization for enhanced hydrogen evolution reaction in alkaline mediahttps://www.nature.com/articles/s41467-023-42221-6Fu, Qiang; Wong, Lok Wing; Zheng, Fangyuan; Zheng, Xiaodong; Tsang, Chi Shing; Lai, Ka Hei; Shen, Wenqian; Ly, Thuc Hue; Deng, Qingming; Zhao, Jiong , Unraveling and leveraging in situ surface amorphization for enhanced hydrogen evolution reaction in alkaline media, 2023, Nature Communications, 10.1038/s41467-023-42221-6
How Pt Influences H 2 Reactions on High Surface-Area Pt/CeO 2 Powder Catalyst Surfaceshttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacsau.3c00330Lee, Jaeha; Tieu, Peter; Finzel, Jordan; Zang, Wenjie; Yan, Xingxu; Graham, George; Pan, Xiaoqing; Christopher, Phillip , How Pt Influences H 2 Reactions on High Surface-Area Pt/CeO 2 Powder Catalyst Surfaces, 2023, JACS Au, 10.1021/jacsau.3c00330
In situ TEM investigation of the oxide/metal interface during the annealing of anodically formed titanium dioxide nanotubeshttps://link.springer.com/10.1007/s10853-023-09005-1Malik, Hammad; Howard, Jerry R.; Van Devener, Brian; Mohanty, Swomitra Kumar; Carlson, Krista , In situ TEM investigation of the oxide/metal interface during the annealing of anodically formed titanium dioxide nanotubes, 2023, Journal of Materials Science, 10.1007/s10853-023-09005-1
Pathway to defective highly active and stable MoVSbOx catalysts for ethane oxidative dehydrogenation through a dislodging process involving controlled combustion of amino-organic compoundshttps://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0021951723003512Valente, Jaime S.; Armed‡riz-Herrera, HŽctor; Quintana-Sol—rzano, Roberto; Angeles-Chavez, Carlos; Rodr’guez-Hern‡ndez, Andrea; Guzm‡n-Castillo, Mar’a L.; L—pez Nieto, JosŽ M.; Mhin Nha Le, Thi; Millet, Jean-Marc M. , Pathway to defective highly active and stable MoVSbOx catalysts for ethane oxidative dehydrogenation through a dislodging process involving controlled combustion of amino-organic compounds, 2023, Journal of Catalysis, 10.1016/j.jcat.2023.115106
Direct Observation of Ni Nanoparticle Growth in Carbon-Supported Nickel under Carbon Dioxide Hydrogenation Atmospherehttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.3c03721Visser, Nienke L.; Turner, Savannah J.; Stewart, Joseph A.; Vandegehuchte, Bart D.; Van Der Hoeven, Jessi E. S.; De Jongh, Petra E. , Direct Observation of Ni Nanoparticle Growth in Carbon-Supported Nickel under Carbon Dioxide Hydrogenation Atmosphere, 2023, ACS Nano, 10.1021/acsnano.3c03721
Carbon Nanofiber Growth Rates on NiCu Catalysts: Quantitative Coupling of Macroscopic and Nanoscale In Situ Studieshttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.3c02657Welling, Tom A. J.; Schoemaker, Suzan E.; De Jong, Krijn P.; De Jongh, Petra E. , Carbon Nanofiber Growth Rates on NiCu Catalysts: Quantitative Coupling of Macroscopic and Nanoscale In Situ Studies, 2023, The Journal of Physical Chemistry C, 10.1021/acs.jpcc.3c02657
Combining in-situ TEM observations and theoretical calculation for revealing the thermal stability of CeO2 nanoflowershttps://doi.org/10.1007/s12274-021-3659-6Zhu, Mingyun; Yin, Kuibo; Wen, Yifeng; Song, Shugui; Xiong, Yuwei; Dai, Yunqian; Sun, Litao , Combining in-situ TEM observations and theoretical calculation for revealing the thermal stability of CeO2 nanoflowers, 2022, Nano Research, 10.1007/s12274-021-3659-6
Sacrificial W Facilitates Self-Reconstruction with Abundant Active Sites for Water Oxidationhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smll.202107249Fan, Ke; Zou, Haiyuan; Ding, Yunxuan; Aditya Dharanipragada, N.V.R; Fan, Lizhou; Ken Inge, A.; Duan, Lele; Zhang, Biaobiao; Sun, Licheng , Sacrificial W Facilitates Self-Reconstruction with Abundant Active Sites for Water Oxidation, 2022, Small, 10.1002/smll.202107249
Catalysts by pyrolysis: Direct observation of transformations during re-pyrolysis of transition metal-nitrogen-carbon materials leading to state-of-the-art platinum group metal-free electrocatalysthttps://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1369702122000165Chen, Yechuan; Huang, Ying; Xu, Mingjie; Asset, Tristan; Yan, Xingxu; Artyushkova, Kateryna; Kodali, Mounika; Murphy, Eamonn; Ly, Alvin; Pan, Xiaoqing; Zenyuk, Iryna V.; Atanassov, Plamen , Catalysts by pyrolysis: Direct observation of transformations during re-pyrolysis of transition metal-nitrogen-carbon materials leading to state-of-the-art platinum group metal-free electrocatalyst, 2022, Materials Today, 10.1016/j.mattod.2022.01.016
A single-Pt-atom-on-Ru-nanoparticle electrocatalyst for CO-resilient methanol oxidationhttps://www.nature.com/articles/s41929-022-00756-9Poerwoprajitno, Agus R.; Gloag, Lucy; Watt, John; Cheong, Soshan; Tan, Xin; Lei, Han; Tahini, Hassan A.; Henson, Aaron; Subhash, Bijil; Bedford, Nicholas M.; Miller, Benjamin K.; OÕMara, Peter B.; Benedetti, Tania M.; Huber, Dale L.; Zhang, Wenhua; Smith, Sean C.; Gooding, J. Justin; Schuhmann, Wolfgang; Tilley, Richard D. , A single-Pt-atom-on-Ru-nanoparticle electrocatalyst for CO-resilient methanol oxidation, 2022, Nature Catalysis, 10.1038/s41929-022-00756-9
In situ imaging of the sorption-induced subcell topological flexibility of a rigid zeolite frameworkhttps://www.science.org/doi/10.1126/science.abn7667Xiong, Hao; Liu, Zhiqiang; Chen, Xiao; Wang, Huiqiu; Qian, Weizhong; Zhang, Chenxi; Zheng, Anmin; Wei, Fei , In situ imaging of the sorption-induced subcell topological flexibility of a rigid zeolite framework, 2022, Science, 10.1126/science.abn7667
Progress in In Situ Research on Dynamic Surface Reconstruction of Electrocatalysts for Oxygen Evolution Reactionhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aesr.202200036Shen, Wei; Yin, Jie; Jin, Jing; Hu, Yang; Hou, Yichao; Xiao, Jintao; Zhao, Yong-Qing; Xi, Pinxian , Progress in In Situ Research on Dynamic Surface Reconstruction of Electrocatalysts for Oxygen Evolution Reaction, 2022, Advanced Energy and Sustainability Research, 10.1002/aesr.202200036
Operando Resonant Soft X-ray Scattering Studies of Chemical Environment and Interparticle Dynamics of Cu Nanocatalysts for CO 2 Electroreductionhttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.2c03662Yang, Yao; Roh, Inwhan; Louisia, Sheena; Chen, Chubai; Jin, Jianbo; Yu, Sunmoon; Salmeron, Miquel B.; Wang, Cheng; Yang, Peidong , Operando Resonant Soft X-ray Scattering Studies of Chemical Environment and Interparticle Dynamics of Cu Nanocatalysts for CO 2 Electroreduction, 2022, Journal of the American Chemical Society, 10.1021/jacs.2c03662
Layer-by-layer growth of bilayer graphene single-crystals enabled by self-transmitting catalytic activityhttps://arxiv.org/abs/2205.01468Zhang, Zhihong; Zhou, Linwei; Chen, Zhaoxi; Jaroš, Antonín; Kolíbal, Miroslav; Zhang, Quanzhen; Yan, Changlin; Qiao, Ruixi; Zhang, Qing; Zhang, Teng; Wei, Wei; Cui, Yi; Qiao, Jingsi; Liu, Liwei; Yang, Haitao; Cheng, Zhihai; Wang, Yeliang; Wang, Enge; Liu, Zhi; Gao, Hong-Jun; Liu, Kaihui; Wang, Zhu-Jun; Ji, Wei , Layer-by-layer growth of bilayer graphene single-crystals enabled by self-transmitting catalytic activity, 2022, ArXiv, https://doi.org/10.48550/arXiv.2205.01468
Dispersibility, Stability, and Size Distribution of Au and Pt Nanoparticles on the Surface of Collapsed Multi-Walled Carbon Nanotubeshttps://journals.jps.jp/doi/10.7566/JPSJ.91.064801Sasaki, Daiya; Kohno, Hideo , Dispersibility, Stability, and Size Distribution of Au and Pt Nanoparticles on the Surface of Collapsed Multi-Walled Carbon Nanotubes, 2022, Journal of the Physical Society of Japan, 10.7566/JPSJ.91.064801
Polymer-Mediated Particle Coarsening within Hollow Silica Shell Nanoreactorshttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.2c00510Jibril, Liban; Cheng, Matthew; Wahl, Carolin B.; Dravid, Vinayak P.; Mirkin, Chad A. , Polymer-Mediated Particle Coarsening within Hollow Silica Shell Nanoreactors, 2022, Chemistry of Materials, 10.1021/acs.chemmater.2c00510
Dynamically observing the formation of MOFs-driven Co/N-doped carbon nanocomposites by in-situ transmission electron microscope and their application as high-efficient microwave absorbenthttps://link.springer.com/10.1007/s12274-022-4390-7Zhou, You; Deng, Xia; Xing, Hongna; Zhao, Hongyang; Liu, Yibo; Guo, Lisong; Feng, Juan; Feng, Wei; Zong, Yan; Zhu, Xiuhong; Li, Xinghua; Peng, Yong; Zheng, Xinliang , Dynamically observing the formation of MOFs-driven Co/N-doped carbon nanocomposites by in-situ transmission electron microscope and their application as high-efficient microwave absorbent, 2022, Nano Research, 10.1007/s12274-022-4390-7
Galvanic Restructuring of Exsolved Nanoparticles for Plasmonic and Electrocatalytic Energy Conversionhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.202201106Kang, Xiaolan; Reinertsen, Vilde Mari; Both, Kevin Gregor; Galeckas, Augustinas; Aarholt, Thomas; Prytz, ¯ystein; Norby, Truls; Neagu, Dragos; Chatzitakis, Athanasios , Galvanic Restructuring of Exsolved Nanoparticles for Plasmonic and Electrocatalytic Energy Conversion, 2022, Small, 10.1002/smll.202201106
Improving photocatalytic hydrogen production via ultrafine-grained precipitates formed nearby surface defects of NiFe-LDH nanosheetshttps://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1385894722027905Gao, Chunlang; Li, Yuanli; Zhang, Zhenghan; Li, Weiming; Zhong, Jiaxing; Zhang, Hang; Zhang, Yihong; Deng, Lichun; Sun, Zaicheng; Chen, Ge; Zhang, Hui; Wang, Lihua; Zhuang, Chunqiang; Han, Xiaodong , Improving photocatalytic hydrogen production via ultrafine-grained precipitates formed nearby surface defects of NiFe-LDH nanosheets, 2022, Chemical Engineering Journal, 10.1016/j.cej.2022.137301
Cu segregation in Au-Cu nanoparticles exposed to hydrogen atmospheric pressure: how is fcc symmetry maintained?https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/fd/d2fd00130fWang, Qing; Nassereddine, Abdallah; Loffreda, David; Ricolleau, Christian; Alloyeau, Damien; Louis, Catherine; Delannoy, Laurent; Nelayah, Jaysen; Guesmi, Hazar , Cu segregation in Au-Cu nanoparticles exposed to hydrogen atmospheric pressure: how is fcc symmetry maintained?, 2022, Faraday Discussions, 10.1039/D2FD00130F
Atomic imaging of zeolite-confined single molecules by electron microscopyhttps://www.nature.com/articles/s41586-022-04876-xShen, Boyuan; Wang, Huiqiu; Xiong, Hao; Chen, Xiao; Bosch, Eric G. T.; Lazi?, Ivan; Qian, Weizhong; Wei, Fei , Atomic imaging of zeolite-confined single molecules by electron microscopy, 2022, Nature, 10.1038/s41586-022-04876-x
Atomically dispersed iron sites with a nitrogenÐcarbon coating as highly active and durable oxygen reduction catalysts for fuel cellshttps://www.nature.com/articles/s41560-022-01062-1Liu, Shengwen; Li, Chenzhao; Zachman, Michael J.; Zeng, Yachao; Yu, Haoran; Li, Boyang; Wang, Maoyu; Braaten, Jonathan; Liu, Jiawei; Meyer, Harry M.; Lucero, Marcos; Kropf, A. Jeremy; Alp, E. Ercan; Gong, Qing; Shi, Qiurong; Feng, Zhenxing; Xu, Hui; Wang, Guofeng; Myers, Deborah J.; Xie, Jian; Cullen, David A.; Litster, Shawn; Wu, Gang , Atomically dispersed iron sites with a nitrogenÐcarbon coating as highly active and durable oxygen reduction catalysts for fuel cells, 2022, Nature Energy, 10.1038/s41560-022-01062-1
Dividing distribution of Ni nanoparticles on the surfaces of collapsed multi-walled carbon nanotubes at the edgeshttps://iopscience.iop.org/article/10.35848/1882-0786/ac7c55Inoue, Yuki; Kohno, Hideo , Dividing distribution of Ni nanoparticles on the surfaces of collapsed multi-walled carbon nanotubes at the edges, 2022, Applied Physics Express, 10.35848/1882-0786/ac7c55
Quantitative Characterization of the Thermally Driven Alloying State in Ternary IrÐPdÐRu Nanoparticleshttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.1c10414Tran, Xuan Quy; Aso, Kohei; Yamamoto, Tomokazu; Yang, Wenhui; Kono, Yoshiki; Kusada, Kohei; Wu, Dongshuang; Kitagawa, Hiroshi; Matsumura, Syo , Quantitative Characterization of the Thermally Driven Alloying State in Ternary IrÐPdÐRu Nanoparticles, 2022, ACS Nano, 10.1021/acsnano.1c10414
Observation of H 2 Evolution and Electrolyte Diffusion on MoS 2 Monolayer by in situ Liquid?phase Transmission Electron Microscopyhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202206066Kim, Jihoon; Park, Anseong; Kim, Joodeok; Kwak, Seung Jae; Lee, Jae Yoon; Lee, Donghoon; Kim, Sebin; Choi, Back Kyu; Kim, Sungin; Kwag, Jimin; Kim, Younhwa; Jeon, Sungho; Lee, Won Chul; Hyeon, Taeghwan; Lee, Chul?Ho; Lee, Won Bo; Park, Jungwon , Observation of H 2 Evolution and Electrolyte Diffusion on MoS 2 Monolayer by in situ Liquid?phase Transmission Electron Microscopy, 2022, Advanced Materials, 10.1002/adma.202206066
High-Entropy-Alloy Nanocrystal Based Macro- and Mesoporous Materialshttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.2c05465De Marco, Maria Letizia; Baaziz, Walid; Sharna, Sharmin; Devred, Franois; Poleunis, Claude; Chevillot-Biraud, Alexandre; Nowak, Sophie; Haddad, Ryma; Odziomek, Mateusz; Boissire, CŽdric; Debecker, Damien P.; Ersen, Ovidiu; Peron, Jennifer; Faustini, Marco , High-Entropy-Alloy Nanocrystal Based Macro- and Mesoporous Materials, 2022, ACS Nano, 10.1021/acsnano.2c05465
Following carbon condensation by in situ TEM: towards a rational understanding of the processes in the synthesis of nitrogen-doped carbonaceous materialshttp://xlink.rsc.org/?DOI=D2TA05247DPiankova, Diana; Kossmann, Janina; Zschiesche, Hannes; Antonietti, Markus; L—pez-Salas, Nieves; Tarakina, Nadezda V. , Following carbon condensation by in situ TEM: towards a rational understanding of the processes in the synthesis of nitrogen-doped carbonaceous materials, 2022, Journal of Materials Chemistry A, 10.1039/D2TA05247D
Visualizing the Formation of High-Entropy Fluorite Oxides from an Amorphous Precursor at Atomic Resolutionhttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.2c09760Su, Lei; Chen, Xi; Xu, Liang; Eldred, Tim; Smith, Jacob; DellaRova, Cierra; Wang, Hongjie; Gao, Wenpei , Visualizing the Formation of High-Entropy Fluorite Oxides from an Amorphous Precursor at Atomic Resolution, 2022, ACS Nano, 10.1021/acsnano.2c09760
Strong MetalÐSupport Interaction Mechanisms of Rh Supports in the COÐNO Reaction: Rh/Rh 2 O 3 Interconversion in Promoting NO Dissociation and CO 2 Generationhttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.2c03808Nakayama, Hiroki; Nagata, Makoto; Tomie, Toshihisa; Ishitsuka, Tomoaki; Matsubayashi, Nobuyuki; Shimizu, Yukihiro , Strong MetalÐSupport Interaction Mechanisms of Rh Supports in the COÐNO Reaction: Rh/Rh 2 O 3 Interconversion in Promoting NO Dissociation and CO 2 Generation, 2022, The Journal of Physical Chemistry C, 10.1021/acs.jpcc.2c03808
Sintering behavior of carbon-supported Pt nanoparticles and the effect of surface overcoatinghttps://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2588842022001018Liu, Q.; Rzepka, P.; Frey, H.; Tripp, J.; Beck, A.; Artiglia, L.; Ranocchiari, M.; van Bokhoven, J.A. , Sintering behavior of carbon-supported Pt nanoparticles and the effect of surface overcoating, 2022, Materials Today Nano, 10.1016/j.mtnano.2022.100273
Morphology and mechanism of highly selective Cu(II) oxide nanosheet catalysts for carbon dioxide electroreductionhttp://www.nature.com/articles/s41467-021-20961-7Wang, Xingli; Klingan, Katharina; Klingenhof, Malte; Mšller, Tim; Ferreira de Araœjo, Jorge; Martens, Isaac; Bagger, Alexander; Jiang, Shan; Rossmeisl, Jan; Dau, Holger; Strasser, Peter , Morphology and mechanism of highly selective Cu(II) oxide nanosheet catalysts for carbon dioxide electroreduction, 2021, Nature Communications, 10.1038/s41467-021-20961-7
Iron-silica interaction during reduction of precipitated silica-promoted iron oxides using in situ XRD and TEMhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926860X21000454Coombes, M. J.; Olivier, E. J.; Prestat, E.; Haigh, S. J.; du Plessis, E.; Neethling, J. H. , Iron-silica interaction during reduction of precipitated silica-promoted iron oxides using in situ XRD and TEM, 2021, Applied Catalysis A: General, 10.1016/j.apcata.2021.118031
An in situ investigation of the thermal decomposition of metal-organic framework NH2-MIL-125 (Ti)https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1387181121000834Hussain, Mian Zahid; Bahri, Mounib; Heinz, Werner R.; Jia, Quanli; Ersen, Ovidiu; Kratky, Tim; Fischer, Roland A.; Zhu, Yanqiu; Xia, Yongde , An in situ investigation of the thermal decomposition of metal-organic framework NH2-MIL-125 (Ti), 2021, Microporous and Mesoporous Materials, 10.1016/j.micromeso.2021.110957
Catalysts by pyrolysis: Direct observation of chemical and morphological transformations leading to transition metal-nitrogen-carbon materialshttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136970212100050XHuang, Ying; Chen, Yechuan; Xu, Mingjie; Asset, Tristan; Tieu, Peter; Gili, Albert; Kulkarni, Devashish; De Andrade, Vincent; De Carlo, Francesco; Barnard, Harold S.; Doran, Andrew; Parkinson, Dilworth Y.; Pan, Xiaoqing; Atanassov, Plamen; Zenyuk, Iryna V. , Catalysts by pyrolysis: Direct observation of chemical and morphological transformations leading to transition metal-nitrogen-carbon materials, 2021, Materials Today, 10.1016/j.mattod.2021.02.006
In Situ TEM Study of Rh Particle Sintering for Three-Way Catalysts in High Temperatureshttps://www.mdpi.com/2073-4344/11/1/19Nakayama, Hiroki; Nagata, Makoto; Abe, Hideki; Shimizu, Yukihiro , In Situ TEM Study of Rh Particle Sintering for Three-Way Catalysts in High Temperatures, 2021, Catalysts, 10.3390/catal11010019
Operando Methods in Electrocatalysishttps://doi.org/10.1021/acscatal.0c04789Yang, Yao; Xiong, Yin; Zeng, Rui; Lu, Xinyao; Krumov, Mihail; Huang, Xin; Xu, Weixuan; Wang, Hongsen; DiSalvo, Francis J.; Brock, Joel. D.; Muller, David A.; Abru–a, HŽctor D. , Operando Methods in Electrocatalysis, 2021, ACS Catalysis, 10.1021/acscatal.0c04789
Understanding the Dynamics of Molecular Water Oxidation Catalysts with Liquid-Phase Transmission Electron Microscopy: The Case of Vitamin B12https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.1c03539Abdi, Zahra; Balaghi, S. Esmael; Sologubenko, Alla S.; Willinger, Marc-Georg; Vandichel, Matthias; Shen, Jian-Ren; Allakhverdiev, Suleyman I.; Patzke, Greta R.; Najafpour, Mohammad Mahdi , Understanding the Dynamics of Molecular Water Oxidation Catalysts with Liquid-Phase Transmission Electron Microscopy: The Case of Vitamin B12, 2021, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 10.1021/acssuschemeng.1c03539
Quantitative In Situ Visualization of Thermal Effects on the Formation of Gold Nanocrystals in Solutionhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.202102514Khelfa, Abdelali; Nelayah, Jaysen; Amara, Hakim; Wang, Guillaume; Ricolleau, Christian; Alloyeau, Damien , Quantitative In Situ Visualization of Thermal Effects on the Formation of Gold Nanocrystals in Solution, 2021, Advanced Materials, 10.1002/adma.202102514
Direct Observation of Oxygen Evolution and Surface Restructuring on Mn2O3 Nanocatalysts Using In Situ and Ex Situ Transmission Electron Microscopy | Nano Lettershttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.1c02378?goto=articleMetrics&ref=pdfZhao, Guangming; Yao, Yunduo; Lu, Wei; Guo, Xuyun; Trucoli, Antonio; Zhu, Ye , Direct Observation of Oxygen Evolution and Surface Restructuring on Mn2O3 Nanocatalysts Using In Situ and Ex Situ Transmission Electron Microscopy | Nano Letters, 2021, Nano Letters, 10.1021/acs.nanolett.1c02378
An in-situ assessment of post-synthesis thermal annealing of platinum nanoparticles supported on graphenehttps://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0921510721003305Palanisamy, Tamilarasan; Alazmi, Amira; Batra, Nitin M.; Costa, Pedro M.F.J. , An in-situ assessment of post-synthesis thermal annealing of platinum nanoparticles supported on graphene, 2021, Materials Science and Engineering: B, 10.1016/j.mseb.2021.115370
In situ atomic-scale studies of thermal stability and surface reconstruction of ZnO nanowires based Pd nanocatalystshttps://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0264127521005013Ying, Zhehan; Diao, Jiangyong; Wang, Shi; Cai, Xiangbin; Cai, Yuan; Liu, Hongyang; Wang, Ning , In situ atomic-scale studies of thermal stability and surface reconstruction of ZnO nanowires based Pd nanocatalysts, 2021, Materials & Design, 10.1016/j.matdes.2021.109947
In situ liquid cell transmission electron microscopy guiding the design of large-sized cocatalysts coupled with ultra-small photocatalysts for highly efficient energy harvestinghttp://xlink.rsc.org/?DOI=D1TA02975DGao, Chunlang; Zhuang, Chunqiang; Li, Yuanli; Qi, Heyang; Chen, Ge; Sun, Zaicheng; Zou, Jin; Han, Xiaodong , In situ liquid cell transmission electron microscopy guiding the design of large-sized cocatalysts coupled with ultra-small photocatalysts for highly efficient energy harvesting, 2021, Journal of Materials Chemistry A, 10.1039/D1TA02975D
In situ observation of the solid solution-induced sublimation of CuAg Janus nanoparticleshttps://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0925838821015772Tang, Luping; Wu, Wei; He, Longbing; Xu, Tao; Dong, Hui; Zhang, Lei; Shi, Lei; Sun, Litao , In situ observation of the solid solution-induced sublimation of CuAg Janus nanoparticles, 2021, Journal of Alloys and Compounds, 10.1016/j.jallcom.2021.160168
Atomistic insights into the nucleation and growth of platinum on palladium nanocrystalshttps://www.nature.com/articles/s41467-021-23290-xGao, Wenpei; Elnabawy, Ahmed O.; Hood, Zachary D.; Shi, Yifeng; Wang, Xue; Roling, Luke T.; Pan, Xiaoqing; Mavrikakis, Manos; Xia, Younan; Chi, Miaofang , Atomistic insights into the nucleation and growth of platinum on palladium nanocrystals, 2021, Nature Communications, 10.1038/s41467-021-23290-x
In situ STEM study on the morphological evolution of copper-based nanoparticles during high-temperature redox reactionshttps://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/nr/d1nr01648bSharna, Sharmin; Bahri, Mounib; Bouillet, Corinne; Rouchon, Virgile; Lambert, Arnold; Gay, Anne-Sophie; Chiche, David; Ersen, Ovidiu , In situ STEM study on the morphological evolution of copper-based nanoparticles during high-temperature redox reactions, 2021, Nanoscale, https://doi.org/10.1039/D1NR01648B
Revealing Size Dependent Structural Transitions in Supported Gold Nanoparticles in Hydrogen at Atmospheric Pressurehttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smll.202104571Nassereddine, Abdallah; Wang, Qing; Loffreda, David; Ricolleau, Christian; Alloyeau, Damien; Louis, Catherine; Delannoy, Laurent; Nelayah, Jaysen; Guesmi, Hazar , Revealing Size Dependent Structural Transitions in Supported Gold Nanoparticles in Hydrogen at Atmospheric Pressure, 2021, Small, 10.1002/smll.202104571
Towards a library of atomically dispersed catalystshttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264127521006353Cai, Xiangbin; Chen, Xiaowen; Ying, Zhehan; Wang, Shi; Chen, Yong; Cai, Yuan; Long, Gen; Liu, Hongyang; Wang, Ning , Towards a library of atomically dispersed catalysts, 2021, Materials & Design, 10.1016/j.matdes.2021.110080
Liquid-Assisted VaporÐSolidÐSolid Silicon Nanowire Growth Mechanism Revealed by In Situ TEM When Using CuÐSn Bimetallic Catalystshttps://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c05402Ngo, ƒric; Wang, Weixi; Bulkin, Pavel; Florea, Ileana; Foldyna, Martin; Roca i Cabarrocas, Pere; Maurice, Jean-Luc , Liquid-Assisted VaporÐSolidÐSolid Silicon Nanowire Growth Mechanism Revealed by In Situ TEM When Using CuÐSn Bimetallic Catalysts, 2021, The Journal of Physical Chemistry C, 10.1021/acs.jpcc.1c05402
Thermal stability, ripening dynamics and coalescing microstructures of reduced graphene oxide-based platinum nanocatalysts: An in-situ TEM studyhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925963521004532Ying, Zhehan; Diao, Jiangyong; Wang, Shi; Cai, Xiangbin; Cai, Yuan; Liu, Hongyang; Wang, Ning , Thermal stability, ripening dynamics and coalescing microstructures of reduced graphene oxide-based platinum nanocatalysts: An in-situ TEM study, 2021, Diamond and Related Materials, 10.1016/j.diamond.2021.108690
Operando Electron Microscopy Study of Cobalt-based Fischer-Tropsch Nanocatalystshttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cctc.202001074DembŽlŽ, KassiogŽ; Bahri, Mounib; Hirlimann, Charles; Moldovan, Simona; Berliet, Adrien; Maury, Sylvie; Gay, Anne-Sophie; Ersen, Ovidiu , Operando Electron Microscopy Study of Cobalt-based Fischer-Tropsch Nanocatalysts, 2021, ChemCatChem, 10.1002/cctc.202001074
Dynamic restructuring of supported metal nanoparticles and its implications for structure insensitive catalysishttps://www.nature.com/articles/s41467-021-27474-3Vogt, Charlotte; Meirer, Florian; Monai, Matteo; Groeneveld, Esther; Ferri, Davide; van Santen, Rutger A.; Nachtegaal, Maarten; Unocic, Raymond R.; Frenkel, Anatoly I.; Weckhuysen, Bert M. , Dynamic restructuring of supported metal nanoparticles and its implications for structure insensitive catalysis, 2021, Nature Communications, 10.1038/s41467-021-27474-3
Galvanic Transformation Dynamics in Heterostructured Nanoparticleshttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.202105866Du, Jingshan S.; He, Kun; Xu, Yaobin; Wahl, Carolin B.; Xu, David D.; Dravid, Vinayak P.; Mirkin, Chad A. , Galvanic Transformation Dynamics in Heterostructured Nanoparticles, 2021, Advanced Functional Materials, 10.1002/adfm.202105866
Unconventional Grain Growth Suppression in Oxygen-Rich Metal Oxide Nanoribbonshttps://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abh2012Jin Han, Hyeuk; Lee, Gyu Rac; Xie, Yujun; Hynek, David, J.; Cho, Eugene, N.; Kim,, Yeon Sik; Cha, Judy, J. , Unconventional Grain Growth Suppression in Oxygen-Rich Metal Oxide Nanoribbons, 2021, Science Advances, https://www.doi.org/10.1126/sciadv.abh2012
Practical Aspects of Performing Quantitive EELS Measurements of Gas Compositions in Closed-Cell Gas Reaction S/TEMhttps://www.cambridge.org/core/product/identifier/S1431927621003160/type/journal_articleUnocic, Kinga; Griffin, Michael; Schaidle, Joshua; Habas, Susan; Walden, Franklin; Unocic, Raymond; Allard, Lawrence , Practical Aspects of Performing Quantitive EELS Measurements of Gas Compositions in Closed-Cell Gas Reaction S/TEM, 2021, Microscopy and Microanalysis, 10.1017/S1431927621003160
Understanding Cu-Alumina Interactions in Redox Conditions for Chemical Looping Combustion (CLC) Application Ð A Multi-scale Correlative Electron and X-Ray Microscopy Studyhttps://www.cambridge.org/core/product/identifier/S1431927621013283/type/journal_articleSharna, Sharmin; Lambert, Arnold; Rouchon, Virgile; Legens, Christle; Taleb, Anne-Lise; Stanescu, Stefan; Chiche, David; Gay, Anne-Sophie; Ersen, Ovidiu , Understanding Cu-Alumina Interactions in Redox Conditions for Chemical Looping Combustion (CLC) Application Ð A Multi-scale Correlative Electron and X-Ray Microscopy Study, 2021, Microscopy and Microanalysis, 10.1017/S1431927621013283
Identification of Nanoscale Processes Associated with the Disorder-to-Order Transformation of Carbon-Supported Alloy Nanoparticleshttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsmaterialsau.1c00063Ashberry, Hannah M.; Zhan, Xun; Skrabalak, Sara E. , Identification of Nanoscale Processes Associated with the Disorder-to-Order Transformation of Carbon-Supported Alloy Nanoparticles, 2021, ACS Materials Au, 10.1021/acsmaterialsau.1c00063
Stabilization of Metal Single Atoms on Carbon and TiO 2 Supports for CO 2 Hydrogenation: The Importance of Regulating Charge Transferhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admi.202001777Rivera?C‡rcamo, Camila; Scarfiello, Canio; Garc’a, Ana B.; Tison, Yann; Martinez, HervŽ; Baaziz, Walid; Ersen, Ovidiu; Le Berre, Carole; Serp, Philippe , Stabilization of Metal Single Atoms on Carbon and TiO 2 Supports for CO 2 Hydrogenation: The Importance of Regulating Charge Transfer, 2021, Advanced Materials Interfaces, 10.1002/admi.202001777
Directly Probing the Local Coordination, Charge State, and Stability of Single Atom Catalysts by Advanced Electron Microscopy: A Reviewhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smll.202006482Tieu, Peter; Yan, Xingxu; Xu, Mingjie; Christopher, Phillip; Pan, Xiaoqing , Directly Probing the Local Coordination, Charge State, and Stability of Single Atom Catalysts by Advanced Electron Microscopy: A Review, 2021, Small, 10.1002/smll.202006482
In situ observation of the crystal structure transition of PtÐSn intermetallic nanoparticles during deactivation and regenerationhttps://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/cc/d1cc01181b#!Zhang, Ze-Qi; Pei, Yu-Chen; Xiao, Ming-Jun; Hu, Guowen; Huang, Zhi-Peng; Song, Tao; Wang, Qiang; Huang, Wen-Yu; Peng, Yong; Zhang, Hao-Li , In situ observation of the crystal structure transition of PtÐSn intermetallic nanoparticles during deactivation and regeneration, 2021, Chemical Communications, 10.1039/D1CC01181B
Mechanistic Understanding of Water Oxidation in the Presence of a Copper Complex by In Situ Electrochemical Liquid Transmission Electron Microscopyhttps://doi.org/10.1021/acsami.1c00243Balaghi, S. Esmael; Mehrabani, Somayeh; Mousazade, Younes; Bagheri, Robabeh; Sologubenko, Alla S.; Song, Zhenlun; Patzke, Greta R.; Najafpour, Mohammad Mahdi , Mechanistic Understanding of Water Oxidation in the Presence of a Copper Complex by In Situ Electrochemical Liquid Transmission Electron Microscopy, 2021, ACS Applied Materials & Interfaces, 10.1021/acsami.1c00243
Sintering of cobalt during FTS: Insights from industrial and model systemshttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920586118309088Moodley, Denzil; Claeys, Michael; van Steen, Eric; van Helden, Pieter; Kistamurthy, Deshen; Weststrate, Kees-Jan; Niemantsverdriet, Hans; Saib, Abdool; Erasmus, Willem; van de Loosdrecht, Jan , Sintering of cobalt during FTS: Insights from industrial and model systems, 2020, Catalysis Today, 10.1016/j.cattod.2019.03.059
Atomic Scale Insight into the Formation, Size, and Location of Platinum Nanoparticles Supported on ?-Aluminahttps://doi.org/10.1021/acscatal.0c00042Batista, Ana T. F.; Baaziz, Walid; Taleb, Anne-Lise; Chaniot, Johan; Moreaud, Maxime; Legens, Christle; Aguilar-Tapia, Antonio; Proux, Olivier; Hazemann, Jean-Louis; Diehl, Fabrice; Chizallet, CŽline; Gay, Anne-Sophie; Ersen, Ovidiu; Raybaud, Pascal , Atomic Scale Insight into the Formation, Size, and Location of Platinum Nanoparticles Supported on ?-Alumina, 2020, ACS Catalysis, 10.1021/acscatal.0c00042
Ni5Ga3 catalysts for CO2 reduction to methanol: Exploring the role of Ga surface oxidation/reduction on catalytic activityhttps://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0926337319311154Gallo, Alessandro; Snider, Jonathan L.; Sokaras, Dimosthenis; Nordlund, Dennis; Kroll, Thomas; Ogasawara, Hirohito; Kovarik, Libor; Duyar, Melis S.; Jaramillo, Thomas F. , Ni5Ga3 catalysts for CO2 reduction to methanol: Exploring the role of Ga surface oxidation/reduction on catalytic activity, 2020, Applied Catalysis B: Environmental, 10.1016/j.apcatb.2019.118369
Exsolution of Catalytically Active Iridium Nanoparticles from Strontium Titanatehttps://doi.org/10.1021/acsami.0c08928Cal“, Eleonora; Kerherve, Gwilherm; Naufal, Faris; Kousi, Kalliopi; Neagu, Dragos; Papaioannou, Evangelos I.; Thomas, Melonie P.; Guiton, Beth S.; Metcalfe, Ian S.; Irvine, John T. S.; Payne, David J. , Exsolution of Catalytically Active Iridium Nanoparticles from Strontium Titanate, 2020, ACS Applied Materials & Interfaces, 10.1021/acsami.0c08928
Catalytic synergy on PtNi bimetal catalysts driven by interfacial intermediate structurehttps://doi.org/10.1021/acscatal.0c02467Kim, Taek-Seung; Kim, Jeongjin; Song, Hee Chan; Kim, Daeho; Jeong, Beomgyun; Lee, Jouhahn; Shin, Jae Won; Ryoo, Ryong; Park, Jeong Young , Catalytic synergy on PtNi bimetal catalysts driven by interfacial intermediate structure, 2020, ACS Catalysis, 10.1021/acscatal.0c02467
Degradation Mechanisms of Supported Pt Nanocatalysts in Proton Exchange Membrane Fuel Cells: An Operando Study through Liquid Cell Transmission Electron Microscopyhttps://doi.org/10.1021/acsaem.9b02000Impagnatiello, Andrea; Cerqueira, Carolina Ferreira; Coulon, Pierre-Eugne; Morin, Arnaud; Escribano, Sylvie; Guetaz, Laure; Clochard, Marie-Claude; Rizza, Giancarlo , Degradation Mechanisms of Supported Pt Nanocatalysts in Proton Exchange Membrane Fuel Cells: An Operando Study through Liquid Cell Transmission Electron Microscopy, 2020, ACS Applied Energy Materials, 10.1021/acsaem.9b02000
Strain-Induced Corrosion Kinetics at Nanoscale Are Revealed in Liquid: Enabling Control of Corrosion Dynamics of Electrocatalysishttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451929420302539Shi, Fenglei; Gao, Wenpei; Shan, Hao; Li, Fan; Xiong, Yalin; Peng, Jiaheng; Xiang, Qian; Chen, Wenlong; Tao, Peng; Song, Chengyi; Shang, Wen; Deng, Tao; Zhu, Hong; Zhang, Hui; Yang, Deren; Pan, Xiaoqing; Wu, Jianbo , Strain-Induced Corrosion Kinetics at Nanoscale Are Revealed in Liquid: Enabling Control of Corrosion Dynamics of Electrocatalysis, 2020, Chem, 10.1016/j.chempr.2020.06.004
A Universal Nano-capillary Based Method of Catalyst Immobilization for Liquid-Cell Transmission Electron Microscopyhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201916419Tarnev, Tsvetan; Cychy, Steffen; Andronescu, Corina; Muhler, Martin; Schuhmann, Wolfgang; Chen, Yen-Ting , A Universal Nano-capillary Based Method of Catalyst Immobilization for Liquid-Cell Transmission Electron Microscopy, 2020, Angewandte Chemie International Edition, 10.1002/anie.201916419
Visualizing single atom dynamics in heterogeneous catalysis using analytical in situ environmental scanning transmission electron microscopyhttps://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsta.2019.0605Boyes, Edward D.; LaGrow, Alec P.; Ward, Michael R.; Martin, Thomas E.; Gai, Pratibha L. , Visualizing single atom dynamics in heterogeneous catalysis using analytical in situ environmental scanning transmission electron microscopy, 2020, Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 10.1098/rsta.2019.0605
Molecular-Level Insight into Correlation between Surface Defects and Stability of Methylammonium Lead Halide Perovskite Under Controlled Humidityhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smtd.202000834Kazemi, Mohammad Ali Akhavan; Raval, Parth; Cherednichekno, Kirill; Chotard, Jean-Noel; Krishna, Anurag; Demortiere, Arnaud; Reddy, G. N. Manjunatha; Sauvage, FrŽdŽric , Molecular-Level Insight into Correlation between Surface Defects and Stability of Methylammonium Lead Halide Perovskite Under Controlled Humidity, 2020, Small Methods, https://doi.org/10.1002/smtd.202000834
Unveiling the gas-dependent sintering behavior of Au-TiO2 catalysts via environmental transmission electron microscopyhttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021951720301664Li, Guanxing; Fang, Ke; Chen, Yuzhuo; Ou, Yang; Mao, Shanjun; Yuan, Wentao; Wang, Yong; Yang, Hangsheng; Zhang, Ze; Wang, Yong , Unveiling the gas-dependent sintering behavior of Au-TiO2 catalysts via environmental transmission electron microscopy, 2020, Journal of Catalysis, 10.1016/j.jcat.2020.05.003
Atomic Spatial and Temporal Imaging of Local Structures and Light Elements inside Zeolite Frameworkshttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201906103Shen, Boyuan; Chen, Xiao; Cai, Dali; Xiong, Hao; Liu, Xin; Meng, Changgong; Han, Yu; Wei, Fei , Atomic Spatial and Temporal Imaging of Local Structures and Light Elements inside Zeolite Frameworks, 2020, Advanced Materials, 10.1002/adma.201906103
In Situ Thermal-Stage Fitted-STEM Characterization of Spherical-Shaped Co/MoS2 Nanoparticles for Conversion of Heavy Crude Oilshttps://www.mdpi.com/2073-4344/10/11/1239Ramos, Manuel; Galindo-Hern‡ndez, FŽlix; Torres, Brenda; Dom’nguez-Esquivel, JosŽ Manuel; Heilmaier, Martin , In Situ Thermal-Stage Fitted-STEM Characterization of Spherical-Shaped Co/MoS2 Nanoparticles for Conversion of Heavy Crude Oils, 2020, Catalysts, 10.3390/catal10111239
Atomic-scale structure and chemical sensing application of ultrasmall size-selected Pt nanoparticles supported on SnO 2https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/ma/d0ma00244eSteinhauer, Stephan; Lackner, Eva; Sosada-Ludwikowska, Florentyna; Singh, Vidyadhar; Krainer, Johanna; Wimmer-Teubenbacher, Robert; Grammatikopoulos, Panagiotis; Kšck, Anton; Sowwan, Mukhles , Atomic-scale structure and chemical sensing application of ultrasmall size-selected Pt nanoparticles supported on SnO 2, 2020, Materials Advances, 10.1039/D0MA00244E
Aerosol synthesis of thermally stable porous noble metals and alloys by using bi-functional templateshttp://xlink.rsc.org/?DOI=C9MH01408JOdziomek, Mateusz; Bahri, Mounib; Boissiere, Cedric; Sanchez, Clement; Lassalle-Kaiser, Benedikt; Zitolo, Andrea; Ersen, Ovidiu; Nowak, Sophie; Tard, Cedric; Giraud, Marion; Faustini, Marco; Peron, Jennifer , Aerosol synthesis of thermally stable porous noble metals and alloys by using bi-functional templates, 2020, Materials Horizons, 10.1039/C9MH01408J
In-situ Transmission Electron Microscope Techniques for Heterogeneous Catalysishttps://chemistry-europe-onlinelibrary-wiley-com.proxy.library.uu.nl/doi/pdf/10.1002/cctc.201902285He, Bowen; Zhang, Yixiao; Liu, Xi; Chen, Liwei , In-situ Transmission Electron Microscope Techniques for Heterogeneous Catalysis, 2020, ChemCatChem, 10.1002/cctc.201902285
Revealing high temperature stability of platinum nanocatalysts deposited on graphene oxide by in-situ TEMhttps://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S104458032032177XYing, Zhehan; Diao, Jiangyong; Wang, Shi; Cai, Xiangbin; Cai, Yuan; Liu, Hongyang; Wang, Ning , Revealing high temperature stability of platinum nanocatalysts deposited on graphene oxide by in-situ TEM, 2020, Materials Characterization, 10.1016/j.matchar.2020.110706
Direct matter disassembly via electron beam control: electron-beam-mediated catalytic etching of graphene by nanoparticleshttps://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6528/ab7ef8Dyck, Ondrej; Lingerfelt, David; Kim, Songkil; Jesse, Stephen; Kalinin, Sergei V , Direct matter disassembly via electron beam control: electron-beam-mediated catalytic etching of graphene by nanoparticles, 2020, Nanotechnology, 10.1088/1361-6528/ab7ef8
Mobility and versatility of the liquid bismuth promoter in the working iron catalysts for light olefin synthesis from syngashttp://xlink.rsc.org/?DOI=D0SC01600DGu, Bang; Peron, Deizi V.; Barrios, Alan J.; Bahri, Mounib; Ersen, Ovidiu; Vorokhta, Mykhailo; ?m’d, B?etislav; Banerjee, Dipanjan; Virginie, Mirella; Marceau, Eric; Wojcieszak, Robert; Ordomsky, Vitaly V.; Khodakov, Andrei Y. , Mobility and versatility of the liquid bismuth promoter in the working iron catalysts for light olefin synthesis from syngas, 2020, Chemical Science, 10.1039/D0SC01600D
Oxidation-Induced Atom Diffusion and Surface Restructuring in Faceted Ternary PtÐCuÐNi Nanoparticleshttps://doi.org/10.1021/acs.chemmater.8b05199Shen, Xiaochen; Dai, Sheng; Zhang, Shuyi; Lu, Zheng; Zhang, Changlin; Graham, George W.; Lei, Yu; Pan, Xiaoqing; Peng, Zhenmeng , Oxidation-Induced Atom Diffusion and Surface Restructuring in Faceted Ternary PtÐCuÐNi Nanoparticles, 2019, Chemistry of Materials, 10.1021/acs.chemmater.8b05199
Influence of gas environment and heating on atomic structures of platinum nanoparticle catalysts for proton-exchange membrane fuel cellshttps://doi.org/10.1088%2F1361-6528%2Faafe1eYoshida, Kenta; Zhang, Xudong; Shimada, Yusuke; Nagai, Yasuyoshi; Hiroyama, Tomoki; Tanaka, Nobuo; Lari, Leonardo; Ward, Michael R.; Boyes, Edward D.; Gai, Pratibha L. , Influence of gas environment and heating on atomic structures of platinum nanoparticle catalysts for proton-exchange membrane fuel cells, 2019, Nanotechnology, 10.1088/1361-6528/aafe1e
Ru Octahedral Nanocrystals with a Face-Centered Cubic Structure, {111} Facets, Thermal Stability up to 400 ¡C, and Enhanced Catalytic Activityhttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.9b01640Zhao, Ming; Chen, Zitao; Lyu, Zhiheng; Hood, Zachary D.; Xie, Minghao; Vara, Madeline; Chi, Miaofang; Xia, Younan , Ru Octahedral Nanocrystals with a Face-Centered Cubic Structure, {111} Facets, Thermal Stability up to 400 ¡C, and Enhanced Catalytic Activity, 2019, Journal of the American Chemical Society, 10.1021/jacs.9b01640
High temperature shockwave stabilized single atomshttp://www.nature.com/articles/s41565-019-0518-7Yao, Yonggang; Huang, Zhennan; Xie, Pengfei; Wu, Lianping; Ma, Lu; Li, Tangyuan; Pang, Zhenqian; Jiao, Miaolun; Liang, Zhiqiang; Gao, Jinlong; He, Yang; Kline, Dylan Jacob; Zachariah, Michael R.; Wang, Chongmin; Lu, Jun; Wu, Tianpin; Li, Teng; Wang, Chao; Shahbazian-Yassar, Reza; Hu, Liangbing , High temperature shockwave stabilized single atoms, 2019, Nature Nanotechnology, 10.1038/s41565-019-0518-7
Structural evolution of atomically dispersed Pt catalysts dictates reactivityhttps://www.nature.com/articles/s41563-019-0349-9DeRita, Leo; Resasco, Joaquin; Dai, Sheng; Boubnov, Alexey; Thang, Ho Viet; Hoffman, Adam S.; Ro, Insoo; Graham, George W.; Bare, Simon R.; Pacchioni, Gianfranco; Pan, Xiaoqing; Christopher, Phillip , Structural evolution of atomically dispersed Pt catalysts dictates reactivity, 2019, Nature Materials, 10.1038/s41563-019-0349-9
Morphological and compositional changes of MFe2O4@Co3O4 (M?=?Ni, Zn) core-shell nanoparticles after mild reductionhttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044580318328262Govender, Alisa; Olivier, Ezra J.; Carleschi, Emanuela; Prestat, Eric; Haigh, Sarah J.; van Rensburg, Hendrik; Doyle, Bryan P.; Barnard, Werner; Forbes, Roy P.; Neethling, Johannes H.; van Steen, Eric , Morphological and compositional changes of MFe2O4@Co3O4 (M?=?Ni, Zn) core-shell nanoparticles after mild reduction, 2019, Materials Characterization, 10.1016/j.matchar.2019.109806
In situ Scanning Transmission Electron Microscopy with Atomic Resolution under Atmospheric Pressurehttps://www.cambridge.org/core/journals/microscopy-today/article/in-situ-scanning-transmission-electron-microscopy-with-atomic-resolution-under-atmospheric-pressure/55D8A0C1194DACD2E1D7685406CE2193Dai, Sheng; Zhang, Shuyi; Graham, George W.; Pan, Xiaoqing , In situ Scanning Transmission Electron Microscopy with Atomic Resolution under Atmospheric Pressure, 2019, Microscopy Today, 10.1017/S1551929519000439
Real-time imaging of activation and degradation of carbon supported octahedral PtÐNi alloy fuel cell catalysts at the nanoscale using in situ electrochemical liquid cell STEMhttps://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/ee/c9ee01185dBeermann, Vera; Holtz, Megan E.; Padgett, Elliot; Araujo, Jorge Ferreira de; Muller, David A.; Strasser, Peter , Real-time imaging of activation and degradation of carbon supported octahedral PtÐNi alloy fuel cell catalysts at the nanoscale using in situ electrochemical liquid cell STEM, 2019, Energy & Environmental Science, 10.1039/C9EE01185D
Morphological and Structural Evolution of Co3O4 Nanoparticles Revealed by in Situ Electrochemical Transmission Electron Microscopy during Electrocatalytic Water Oxidationhttps://doi.org/10.1021/acsnano.9b04745Ortiz Pe–a, Nathaly; Ihiawakrim, Dris; Han, Madeleine; Lassalle-Kaiser, Benedikt; Carenco, Sophie; Sanchez, ClŽment; Laberty-Robert, Christel; Portehault, David; Ersen, Ovidiu , Morphological and Structural Evolution of Co3O4 Nanoparticles Revealed by in Situ Electrochemical Transmission Electron Microscopy during Electrocatalytic Water Oxidation, 2019, ACS Nano, 10.1021/acsnano.9b04745
Insights into thermal annealing of highly-active PtCu3/C Oxygen Reduction Reaction electrocatalyst: An in-situ heating transmission Electron microscopy studyhttps://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2211285519305993Gatalo, Matija; Ruiz-Zepeda, Francisco; Hodnik, Nejc; Dra?i?, Goran; Bele, Marjan; Gaber??ek, Miran , Insights into thermal annealing of highly-active PtCu3/C Oxygen Reduction Reaction electrocatalyst: An in-situ heating transmission Electron microscopy study, 2019, Nano Energy, 10.1016/j.nanoen.2019.103892
Pre-stressing aluminum nanoparticles as a strategy to enhance reactivity of nanothermite compositeshttps://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0010218019301269Jacob, Rohit J.; Hill, Kevin J.; Yang, Yong; Pantoya, Michelle L.; Zachariah, Michael R. , Pre-stressing aluminum nanoparticles as a strategy to enhance reactivity of nanothermite composites, 2019, Combustion and Flame, 10.1016/j.combustflame.2019.03.024
In situ characterization of kinetics and mass transport of PbSe nanowire growth via LS and VLS mechanismshttp://xlink.rsc.org/?DOI=C9NR01200ASong, Miao; Lee, Jaewon; Wang, Bin; Legg, Benjamin A.; Hu, Shenyang; Chun, Jaehun; Li, Dongsheng , In situ characterization of kinetics and mass transport of PbSe nanowire growth via LS and VLS mechanisms, 2019, Nanoscale, 10.1039/C9NR01200A
Atomic Scale Stability of TungstenÐCobalt Intermetallic Nanocrystals in Reactive Environment at High Temperaturehttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.9b00473Yang, Feng; Zhao, Haofei; Wang, Xiaowei; Liu, Xu; Liu, Qidong; Liu, Xiyan; Jin, Chuanhong; Wang, Rongming; Li, Yan , Atomic Scale Stability of TungstenÐCobalt Intermetallic Nanocrystals in Reactive Environment at High Temperature, 2019, Journal of the American Chemical Society, 10.1021/jacs.9b00473
Reshaping Dynamics of Gold Nanoparticles under H 2 and O 2 at Atmospheric Pressurehttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.8b08530Chmielewski, Adrian; Meng, Jun; Zhu, Beien; Gao, Yi; Guesmi, Hazar; Prunier, HŽlne; Alloyeau, Damien; Wang, Guillaume; Louis, Catherine; Delannoy, Laurent; Afanasiev, Pavel; Ricolleau, Christian; Nelayah, Jaysen , Reshaping Dynamics of Gold Nanoparticles under H 2 and O 2 at Atmospheric Pressure, 2019, ACS Nano, 10.1021/acsnano.8b08530
Growth Dynamics of Gallium Nanodroplets Driven by Thermally Activated Surface Diffusionhttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpclett.9b01563Baraissov, Zhaslan; Panciera, Federico; Travers, Laurent; Harmand, Jean-Christophe; Mirsaidov, Utkur , Growth Dynamics of Gallium Nanodroplets Driven by Thermally Activated Surface Diffusion, 2019, The Journal of Physical Chemistry Letters, 10.1021/acs.jpclett.9b01563
Boosting hot electron flux and catalytic activity at metalÐoxide interfaces of PtCo bimetallic nanoparticleshttps://www.nature.com/articles/s41467-018-04713-8Lee, Hyosun; Lim, Juhyung; Lee, Changhwan; Back, Seoin; An, Kwangjin; Shin, Jae Won; Ryoo, Ryong; Jung, Yousung; Park, Jeong Young , Boosting hot electron flux and catalytic activity at metalÐoxide interfaces of PtCo bimetallic nanoparticles, 2018, Nature Communications, 10.1038/s41467-018-04713-8
Highly Deformable and Mobile Palladium Nanocrystals as Efficient Carbon Scavengershttp://arxiv.org/abs/1802.00207Lu, Peng-Han; Xie, De-Gang; Liu, Bo-Yu; Ai, Fei; Zhang, Zhao-Rui; Jin, Ming-Shang; Zhang, Xiao Feng; Ma, Evan; Li, Ju; Shan, Zhi-Wei , Highly Deformable and Mobile Palladium Nanocrystals as Efficient Carbon Scavengers, 2018, ArXiv, 10.48550/arXiv.1802.00207
Thermal behavior of Pd@SiO2 nanostructures in various gas environments: a combined 3D and in situ TEM approachhttps://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/nr/c8nr06951dBaaziz, Walid; Bahri, Mounib; Gay, Anne Sophie; Chaumonnot, Alexandra; Uzio, Denis; Valette, SŽbastien; Hirlimann, Charles; Ersen, Ovidiu , Thermal behavior of Pd@SiO2 nanostructures in various gas environments: a combined 3D and in situ TEM approach, 2018, Nanoscale, 10.1039/C8NR06951D
In situ Atmospheric Transmission Electron Microscopy of Catalytic Nanomaterialshttps://www.cambridge.org/core/journals/mrs-advances/article/in-situ-atmospheric-transmission-electron-microscopy-of-catalytic-nanomaterials/71F8D0135EF96CD595956DBD2422D116Dai, Sheng; Gao, Wenpei; Graham, George W.; Pan, Xiaoqing , In situ Atmospheric Transmission Electron Microscopy of Catalytic Nanomaterials, 2018, MRS Advances, 10.1557/adv.2018.435
In situ insight into the unconventional ruthenium catalyzed growth of carbon nanostructureshttps://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/nr/c8nr01227jBahri, M.; DembŽlŽ, K.; Sassoye, C.; Debecker, D. P.; Moldovan, S.; Gay, A. S.; Hirlimann, Ch; Sanchez, C.; Ersen, O. , In situ insight into the unconventional ruthenium catalyzed growth of carbon nanostructures, 2018, Nanoscale, 10.1039/C8NR01227J
Insight by In Situ Gas Electron Microscopy on the Thermal Behaviour and Surface Reactivity of Cobalt Nanoparticleshttps://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cctc.201800854DembŽlŽ, KassiogŽ; Bahri, Mounib; Melinte, Georgian; Hirlimann, Charles; Berliet, Adrien; Maury, Sylvie; Gay, Anne-Sophie; Ersen, Ovidiu , Insight by In Situ Gas Electron Microscopy on the Thermal Behaviour and Surface Reactivity of Cobalt Nanoparticles, 2018, ChemCatChem, 10.1002/cctc.201800854
Reactivity and structural evolution of urchin-like Co nanostructures under controlled environmentshttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jmi.12656DembŽlŽ, K.; Moldovan, S.; Hirlimann, Ch; Harmel, J.; Soulantica, K.; Serp, P.; Chaudret, B.; Gay, A.-S.; Maury, S.; Berliet, A.; Fecant, A.; Ersen, O. , Reactivity and structural evolution of urchin-like Co nanostructures under controlled environments, 2018, Journal of Microscopy, 10.1111/jmi.12656
Analytical and in situ Applications Using Aberration Corrected Scanning Transmission Electron Microscopehttps://www.jstage.jst.go.jp/article/ejssnt/16/0/16_286/_articleOhnishi, Ichiro; Suzuki, Toshihiro; Miyatake, Kouji; Jimbo, Yu; Iwasawa, Yorinobu; Morita, Masaki; Sasaki, Takeo; Sawada, Hidetaka; Okunishi, Eiji , Analytical and in situ Applications Using Aberration Corrected Scanning Transmission Electron Microscope, 2018, e-Journal of Surface Science and Nanotechnology, 10.1380/ejssnt.2018.286
Nanoscale kinetics of asymmetrical corrosion in core-shell nanoparticleshttps://www.nature.com/articles/s41467-018-03372-zShan, Hao; Gao, Wenpei; Xiong, Yalin; Shi, Fenglei; Yan, Yucong; Ma, Yanling; Shang, Wen; Tao, Peng; Song, Chengyi; Deng, Tao; Zhang, Hui; Yang, Deren; Pan, Xiaoqing; Wu, Jianbo , Nanoscale kinetics of asymmetrical corrosion in core-shell nanoparticles, 2018, Nature Communications, 10.1038/s41467-018-03372-z
Deconvolution of octahedral Pt3Ni nanoparticle growth pathway from in situ characterizationshttp://www.nature.com/articles/s41467-018-06900-zShen, Xiaochen; Zhang, Changlin; Zhang, Shuyi; Dai, Sheng; Zhang, Guanghui; Ge, Mingyuan; Pan, Yanbo; Sharkey, Stephen M.; Graham, George W.; Hunt, Adrian; Waluyo, Iradwikanari; Miller, Jeffrey T.; Pan, Xiaoqing; Peng, Zhenmeng , Deconvolution of octahedral Pt3Ni nanoparticle growth pathway from in situ characterizations, 2018, Nature Communications, 10.1038/s41467-018-06900-z
Combining In-Situ Transmission Electron Microscopy and Infrared Spectroscopy for Understanding Dynamic and Atomic-Scale Features of Supported Metal Catalystshttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.8b03959Resasco, Joaquin; Dai, Sheng; Graham, George; Pan, Xiaoqing; Christopher, Phillip , Combining In-Situ Transmission Electron Microscopy and Infrared Spectroscopy for Understanding Dynamic and Atomic-Scale Features of Supported Metal Catalysts, 2018, The Journal of Physical Chemistry C, 10.1021/acs.jpcc.8b03959
Catalytic Nanopatterning of Few-Layer Graphenehttps://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02182887Melinte, Georgian; Moldovan, Simona; Hirlimann, Charles; Baaziz, Walid; BŽgin-Colin, Sylvie; Pham-Huu, Cuong; Ersen, Ovidiu , Catalytic Nanopatterning of Few-Layer Graphene, 2017, ACS Catalysis, 10.1021/acscatal.7b01777
In Situ SolidÐGas Reactivity of Nanoscaled Metal Borides from Molten Salt Synthesishttps://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.7b01279Gouget, Guillaume; Debecker, Damien P.; Kim, Ara; Olivieri, Giorgia; Gallet, Jean-Jacques; Bournel, Fabrice; Thomas, Cyril; Ersen, Ovidiu; Moldovan, Simona; Sanchez, ClŽment; Carenco, Sophie; Portehault, David , In Situ SolidÐGas Reactivity of Nanoscaled Metal Borides from Molten Salt Synthesis, 2017, Inorganic Chemistry, 10.1021/acs.inorgchem.7b01279
Adsorbate-mediated strong metalÐsupport interactions in oxide-supported Rh catalystshttps://www.nature.com/articles/nchem.2607Matsubu, John C.; Zhang, Shuyi; DeRita, Leo; Marinkovic, Nebojsa S.; Chen, Jingguang G.; Graham, George W.; Pan, Xiaoqing; Christopher, Phillip , Adsorbate-mediated strong metalÐsupport interactions in oxide-supported Rh catalysts, 2017, Nature Chemistry, 10.1038/nchem.2607
Revealing Surface Elemental Composition and Dynamic Processes Involved in Facet-Dependent Oxidation of Pt3Co Nanoparticles via in Situ Transmission Electron Microscopyhttps://doi.org/10.1021/acs.nanolett.7b01325Dai, Sheng; Hou, Yusheng; Onoue, Masatoshi; Zhang, Shuyi; Gao, Wenpei; Yan, Xingxu; Graham, George W.; Wu, Ruqian; Pan, Xiaoqing , Revealing Surface Elemental Composition and Dynamic Processes Involved in Facet-Dependent Oxidation of Pt3Co Nanoparticles via in Situ Transmission Electron Microscopy, 2017, Nano Letters, 10.1021/acs.nanolett.7b01325
Platinum-Based Nanowires as Active Catalysts toward Oxygen Reduction Reaction: In Situ Observation of Surface-Diffusion-Assisted, Solid-State Oriented Attachmenthttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201703460Ma, Yanling; Gao, Wenpei; Shan, Hao; Chen, Wenlong; Shang, Wen; Tao, Peng; Song, Chengyi; Addiego, Chris; Deng, Tao; Pan, Xiaoqing; Wu, Jianbo , Platinum-Based Nanowires as Active Catalysts toward Oxygen Reduction Reaction: In Situ Observation of Surface-Diffusion-Assisted, Solid-State Oriented Attachment, 2017, Advanced Materials, 10.1002/adma.201703460
Quantitative and Atomic-Scale View of CO-Induced Pt Nanoparticle Surface Reconstruction at Saturation Coverage via DFT Calculations Coupled with in Situ TEM and IRhttps://doi.org/10.1021/jacs.7b01081Avanesian, Talin; Dai, Sheng; Kale, Matthew J.; Graham, George W.; Pan, Xiaoqing; Christopher, Phillip , Quantitative and Atomic-Scale View of CO-Induced Pt Nanoparticle Surface Reconstruction at Saturation Coverage via DFT Calculations Coupled with in Situ TEM and IR, 2017, Journal of the American Chemical Society, 10.1021/jacs.7b01081
Integrated In Situ Characterization of a Molten Salt Catalyst Surface: Evidence of Sodium Peroxide and Hydroxyl Radical Formationhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201704758Takanabe, Kazuhiro; Khan, Abdulaziz M.; Tang, Yu; Nguyen, Luan; Ziani, Ahmed; Jacobs, Benjamin W.; Elbaz, Ayman M.; Sarathy, S. Mani; Tao, Franklin (Feng) , Integrated In Situ Characterization of a Molten Salt Catalyst Surface: Evidence of Sodium Peroxide and Hydroxyl Radical Formation, 2017, Angewandte Chemie International Edition, 10.1002/anie.201704758
In situ atomic-scale observation of oxygen-driven core-shell formation in Pt 3 Co nanoparticleshttps://www.nature.com/articles/s41467-017-00161-yDai, Sheng; You, Yuan; Zhang, Shuyi; Cai, Wei; Xu, Mingjie; Xie, Lin; Wu, Ruqian; Graham, George W.; Pan, Xiaoqing , In situ atomic-scale observation of oxygen-driven core-shell formation in Pt 3 Co nanoparticles, 2017, Nature Communications, 10.1038/s41467-017-00161-y
Gas Phase Synthesis of Multifunctional Fe-Based Nanocubeshttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.201605328Vernieres, Jerome; Steinhauer, Stephan; Zhao, Junlei; Chapelle, Audrey; Menini, Philippe; Dufour, Nicolas; Diaz, Rosa E.; Nordlund, Kai; Djurabekova, Flyura; Grammatikopoulos, Panagiotis; Sowwan, Mukhles , Gas Phase Synthesis of Multifunctional Fe-Based Nanocubes, 2017, Advanced Functional Materials, 10.1002/adfm.201605328
Evidencing the structural conversion of hydrothermally synthesized titanate nanorods by in situ electron microscopyhttps://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/ta/c6ta09883eFei, Linfeng; Lu, Wei; Hu, Yongming; Gao, Guanyin; Yong, Zehui; Sun, Tieyu; Zhou, Naigen; Gu, Haoshuang; Wang, Yu , Evidencing the structural conversion of hydrothermally synthesized titanate nanorods by in situ electron microscopy, 2017, Journal of Materials Chemistry A, 10.1039/C6TA09883E
Understanding the Thermal Stability of PalladiumÐPlatinum CoreÐShell Nanocrystals by In Situ Transmission Electron Microscopy and Density Functional Theoryhttps://doi.org/10.1021/acsnano.6b08692Vara, Madeline; Roling, Luke T.; Wang, Xue; Elnabawy, Ahmed O.; Hood, Zachary D.; Chi, Miaofang; Mavrikakis, Manos; Xia, Younan , Understanding the Thermal Stability of PalladiumÐPlatinum CoreÐShell Nanocrystals by In Situ Transmission Electron Microscopy and Density Functional Theory, 2017, ACS Nano, 10.1021/acsnano.6b08692
In Situ Industrial Bimetallic Catalyst Characterization using Scanning Transmission Electron Microscopy and X-ray Absorption Spectroscopy at One Atmosphere and Elevated Temperaturehttps://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cphc.201700425Prestat, Eric; Kulzick, Matthew A.; Dietrich, Paul J.; Smith, Mr Matthew; Tien, Mr Eu-Pin; Burke, M. Grace; Haigh, Sarah J.; Zaluzec, Nestor J. , In Situ Industrial Bimetallic Catalyst Characterization using Scanning Transmission Electron Microscopy and X-ray Absorption Spectroscopy at One Atmosphere and Elevated Temperature, 2017, Chemphyschem: A European Journal of Chemical Physics and Physical Chemistry, 10.1002/cphc.201700425
Role of 2D and 3D defects on the reduction of LaNiO 3 nanoparticles for catalysishttps://www.nature.com/articles/s41598-017-10703-5Singh, Sarika; Prestat, Eric; Huang, Liang-Feng; Rondinelli, James M.; Haigh, Sarah J.; Rosen, Brian A. , Role of 2D and 3D defects on the reduction of LaNiO 3 nanoparticles for catalysis, 2017, Scientific Reports, 10.1038/s41598-017-10703-5
An in situ and ex situ TEM study into the oxidation of titanium (IV) sulphidehttps://www.nature.com/articles/s41699-017-0024-4Long, Edmund; OÕBrien, Sean; Lewis, Edward A.; Prestat, Eric; Downing, Clive; Cucinotta, Clotilde S.; Sanvito, Stefano; Haigh, Sarah J.; Nicolosi, Valeria , An in situ and ex situ TEM study into the oxidation of titanium (IV) sulphide, 2017, 2D Materials and Applications, 10.1038/s41699-017-0024-4
In Situ Observation of Rh-CaTiO3 Catalysts during Reduction and Oxidation Treatments by Transmission Electron Microscopyhttps://doi.org/10.1021/acscatal.6b03604Dai, Sheng; Zhang, Shuyi; Katz, Michael B.; Graham, George W.; Pan, Xiaoqing , In Situ Observation of Rh-CaTiO3 Catalysts during Reduction and Oxidation Treatments by Transmission Electron Microscopy, 2017, ACS Catalysis, 10.1021/acscatal.6b03604
Highly dispersed Pt nanoparticles supported on carbon nanotubes produced by atomic layer deposition for hydrogen generation from hydrolysis of ammonia boranehttp://xlink.rsc.org/?DOI=C6CY01960AZhang, Jiankang; Chen, Chaoqiu; Chen, Shuai; Hu, Qingmin; Gao, Zhe; Li, Yunqin; Qin, Yong , Highly dispersed Pt nanoparticles supported on carbon nanotubes produced by atomic layer deposition for hydrogen generation from hydrolysis of ammonia borane, 2017, Catalysis Science & Technology, 10.1039/C6CY01960A
Stability of a Bifunctional Cu-Based Core@Zeolite Shell Catalyst for Dimethyl Ether Synthesis Under Redox Conditions Studied by Environmental Transmission Electron Microscopy and In Situ X-Ray Ptychographyhttps://www.cambridge.org/core/journals/microscopy-and-microanalysis/article/stability-of-a-bifunctional-cubased-corezeolite-shell-catalyst-for-dimethyl-ether-synthesis-under-redox-conditions-studied-by-environmental-transmission-electron-microscopy-and-in-situ-xray-ptychography/B5465D4543914026ACD97505FDB75D6BBaier, Sina; Damsgaard, Christian D.; Klumpp, Michael; Reinhardt, Juliane; Sheppard, Thomas; Balogh, Zoltan; Kasama, Takeshi; Benzi, Federico; Wagner, Jakob B.; Schwieger, Wilhelm; Schroer, Christian G.; Grunwaldt, Jan-Dierk , Stability of a Bifunctional Cu-Based Core@Zeolite Shell Catalyst for Dimethyl Ether Synthesis Under Redox Conditions Studied by Environmental Transmission Electron Microscopy and In Situ X-Ray Ptychography, 2017, Microscopy and Microanalysis, 10.1017/S1431927617000332
Practical Aspects of Electrochemical Corrosion Measurements During In Situ Analytical Transmission Electron Microscopy (TEM) of Austenitic Stainless Steel in Aqueous Mediahttps://www.cambridge.org/core/product/identifier/S1431927617012314/type/journal_articleSchilling, Sibylle; Janssen, Arne; Zaluzec, Nestor J.; Burke, M. Grace , Practical Aspects of Electrochemical Corrosion Measurements During In Situ Analytical Transmission Electron Microscopy (TEM) of Austenitic Stainless Steel in Aqueous Media, 2017, Microscopy and Microanalysis, 10.1017/S1431927617012314
Tuning the Electrocatalytic Oxygen Reduction Reaction Activity and Stability of Shape-Controlled PtÐNi Nanoparticles by Thermal Annealing ? Elucidating the Surface Atomic Structural and Compositional Changeshttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.7b06846Beermann, Vera; Gocyla, Martin; KŸhl, Stefanie; Padgett, Elliot; Schmies, Henrike; Goerlin, Mikaela; Erini, Nina; Shviro, Meital; Heggen, Marc; Dunin-Borkowski, Rafal E.; Muller, David A.; Strasser, Peter , Tuning the Electrocatalytic Oxygen Reduction Reaction Activity and Stability of Shape-Controlled PtÐNi Nanoparticles by Thermal Annealing ? Elucidating the Surface Atomic Structural and Compositional Changes, 2017, Journal of the American Chemical Society, 10.1021/jacs.7b06846
Coarsening-resistant Ag nanoparticles stabilized on amorphous TiOx nanoparticleshttp://link.springer.com/10.1007/s11051-017-3981-9Gammage, Michael; Celio, Hugo; Becker, Michael F.; Keto, John W.; Kovar, Desiderio , Coarsening-resistant Ag nanoparticles stabilized on amorphous TiOx nanoparticles, 2017, Journal of Nanoparticle Research, 10.1007/s11051-017-3981-9
In situ TEM observations of microstructural characteristics of lead zirconate titanate piezoelectric ceramic during heating to 1000 ¡Chttps://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S027288421731920XOkayasu, Mitsuhiro; Ogawa, Tsukasa; Sasaki, Yoshikazu , In situ TEM observations of microstructural characteristics of lead zirconate titanate piezoelectric ceramic during heating to 1000 ¡C, 2017, Ceramics International, 10.1016/j.ceramint.2017.09.001
Vanadia-Based Catalysts for the Sulfur Dioxide Oxidation Studied In Situ by Transmission Electron Microscopy and Raman Spectroscopyhttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.6b10711Cavalca, F.; Beato, P.; Hyldtoft, J.; Christensen, K.; Helveg, S. , Vanadia-Based Catalysts for the Sulfur Dioxide Oxidation Studied In Situ by Transmission Electron Microscopy and Raman Spectroscopy, 2017, The Journal of Physical Chemistry C, 10.1021/acs.jpcc.6b10711
Thermal Oxidation of Size-Selected Pd Nanoparticles Supported on CuO Nanowires: The Role of the CuOÐPd Interfacehttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.7b02242Steinhauer, Stephan; Zhao, Junlei; Singh, Vidyadhar; Pavloudis, Theodore; Kioseoglou, Joseph; Nordlund, Kai; Djurabekova, Flyura; Grammatikopoulos, Panagiotis; Sowwan, Mukhles , Thermal Oxidation of Size-Selected Pd Nanoparticles Supported on CuO Nanowires: The Role of the CuOÐPd Interface, 2017, Chemistry of Materials, 10.1021/acs.chemmater.7b02242
Visualisation of single atom dynamics in water gas shift reaction for hydrogen generationhttps://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/cy/c5cy01154jGai, Pratibha L.; Yoshida, Kenta; Ward, Michael R.; Walsh, Michael; Baker, Richard T.; Water, Leon van de; Watson, Mike J.; Boyes, Edward D. , Visualisation of single atom dynamics in water gas shift reaction for hydrogen generation, 2016, Catalysis Science & Technology, 10.1039/C5CY01154J
Reversible Transformation of Pt Nanoparticles into Single Atoms inside High-Silica Chabazite Zeolitehttps://doi.org/10.1021/jacs.6b10169Moliner, Manuel; Gabay, Jadeene E.; Kliewer, Chris E.; Carr, Robert T.; Guzman, Javier; Casty, Gary L.; Serna, Pedro; Corma, Avelino , Reversible Transformation of Pt Nanoparticles into Single Atoms inside High-Silica Chabazite Zeolite, 2016, Journal of the American Chemical Society, 10.1021/jacs.6b10169
Correlation of morphology with catalytic performance of CrOx/Ce0.2Zr0.8O2 catalysts for NO oxidation via in-situ STEMhttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894715016666Cai, Wei; Zhong, Qin; Yu, Yang; Dai, Sheng , Correlation of morphology with catalytic performance of CrOx/Ce0.2Zr0.8O2 catalysts for NO oxidation via in-situ STEM, 2016, Chemical Engineering Journal, 10.1016/j.cej.2015.12.009
Revealing particle growth mechanisms by combining high-surface-area catalysts made with monodisperse particles and electron microscopy conducted at atmospheric pressurehttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002195171600083XZhang, Shuyi; Cargnello, Matteo; Cai, Wei; Murray, Christopher B.; Graham, George W.; Pan, Xiaoqing , Revealing particle growth mechanisms by combining high-surface-area catalysts made with monodisperse particles and electron microscopy conducted at atmospheric pressure, 2016, Journal of Catalysis, 10.1016/j.jcat.2016.02.020
Dynamical Observation and Detailed Description of Catalysts under Strong MetalÐSupport Interactionhttps://doi.org/10.1021/acs.nanolett.6b01769Zhang, Shuyi; Plessow, Philipp N.; Willis, Joshua J.; Dai, Sheng; Xu, Mingjie; Graham, George W.; Cargnello, Matteo; Abild-Pedersen, Frank; Pan, Xiaoqing , Dynamical Observation and Detailed Description of Catalysts under Strong MetalÐSupport Interaction, 2016, Nano Letters, 10.1021/acs.nanolett.6b01769
Defects do Catalysis: CO Monolayer Oxidation and Oxygen Reduction Reaction on Hollow PtNi/C Nanoparticleshttps://doi.org/10.1021/acscatal.6b01106Dubau, Laetitia; Nelayah, Jaysen; Moldovan, Simona; Ersen, Ovidiu; Bordet, Pierre; Drnec, Jakub; Asset, Tristan; Chattot, Rapha‘l; Maillard, FrŽdŽric , Defects do Catalysis: CO Monolayer Oxidation and Oxygen Reduction Reaction on Hollow PtNi/C Nanoparticles, 2016, ACS Catalysis, 10.1021/acscatal.6b01106
In-Situ Liquid TEM Study on the Degradation Mechanism of Fuel Cell Catalystshttps://www.sae.org/publications/technical-papers/content/2016-01-1192/Kato, Hisao , In-Situ Liquid TEM Study on the Degradation Mechanism of Fuel Cell Catalysts, 2016, SAE International Journal of Alternative Powertrains, 10.4271/2016-01-1192
In Situ Ptychography of Heterogeneous Catalysts using Hard X-Rays: High Resolution Imaging at Ambient Pressure and Elevated Temperaturehttps://www.cambridge.org/core/product/identifier/S1431927615015573/type/journal_articleBaier, Sina; Damsgaard, Christian D.; Scholz, Maria; Benzi, Federico; Rochet, AmŽlie; Hoppe, Robert; Scherer, Torsten; Shi, Junjie; Wittstock, Arne; Weinhausen, Britta; Wagner, Jakob B.; Schroer, Christian G.; Grunwaldt, Jan-Dierk , In Situ Ptychography of Heterogeneous Catalysts using Hard X-Rays: High Resolution Imaging at Ambient Pressure and Elevated Temperature, 2016, Microscopy and Microanalysis, 10.1017/S1431927615015573
Diphosphine-Protected Au 22 Nanoclusters on Oxide Supports Are Active for Gas-Phase Catalysis without Ligand Removalhttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.6b03221Wu, Zili; Hu, Guoxiang; Jiang, De-en; Mullins, David R.; Zhang, Qian-Fan; Allard, Lawrence F.; Wang, Lai-Sheng; Overbury, Steven H. , Diphosphine-Protected Au 22 Nanoclusters on Oxide Supports Are Active for Gas-Phase Catalysis without Ligand Removal, 2016, Nano Letters, 10.1021/acs.nanolett.6b03221
Electrospray formation and combustion characteristics of iodine-containing Al/CuO nanothermite microparticleshttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010218015001169Wang, Haiyang; DeLisio, Jeffery B.; Jian, Guoqiang; Zhou, Wenbo; Zachariah, Michael R. , Electrospray formation and combustion characteristics of iodine-containing Al/CuO nanothermite microparticles, 2015, Combustion and Flame, 10.1016/j.combustflame.2015.04.005
Intermetallic GaPd2 Nanoparticles on SiO2 for Low-Pressure CO2 Hydrogenation to Methanol: Catalytic Performance and In Situ Characterizationhttps://doi.org/10.1021/acscatal.5b01271Fiordaliso, Elisabetta M.; Sharafutdinov, Irek; Carvalho, Hudson W. P.; Grunwaldt, Jan-D.; Hansen, Thomas W.; Chorkendorff, Ib; Wagner, Jakob B.; Damsgaard, Christian D. , Intermetallic GaPd2 Nanoparticles on SiO2 for Low-Pressure CO2 Hydrogenation to Methanol: Catalytic Performance and In Situ Characterization, 2015, ACS Catalysis, 10.1021/acscatal.5b01271
Dynamic structural evolution of supported palladiumÐceria coreÐshell catalysts revealed by in situ electron microscopyhttps://www.nature.com/articles/ncomms8778Zhang, Shuyi; Chen, Chen; Cargnello, Matteo; Fornasiero, Paolo; Gorte, Raymond J.; Graham, George W.; Pan, Xiaoqing , Dynamic structural evolution of supported palladiumÐceria coreÐshell catalysts revealed by in situ electron microscopy, 2015, Nature Communications, 10.1038/ncomms8778
Improved Thermal Stability and Methane-Oxidation Activity of Pd/Al2O3 Catalysts by Atomic Layer Deposition of ZrO2https://doi.org/10.1021/acscatal.5b01348Onn, Tzia Ming; Zhang, Shuyi; Arroyo-Ramirez, Lisandra; Chung, Yu-Chieh; Graham, George W.; Pan, Xiaoqing; Gorte, Raymond J. , Improved Thermal Stability and Methane-Oxidation Activity of Pd/Al2O3 Catalysts by Atomic Layer Deposition of ZrO2, 2015, ACS Catalysis, 10.1021/acscatal.5b01348
Observing gas-catalyst dynamics at atomic resolution and single-atom sensitivityhttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096843281400153XHelveg, S.; Kisielowski, C. F.; Jinschek, J. R.; Specht, P.; Yuan, G.; Frei, H. , Observing gas-catalyst dynamics at atomic resolution and single-atom sensitivity, 2015, Micron, 10.1016/j.micron.2014.07.009
Environmental TEM study of the dynamic nanoscaled morphology of NiO/YSZ during reductionhttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926860X14006681Simonsen, S¿ren Bredmose; Agersted, Karsten; Hansen, Karin Vels; Jacobsen, Torben; Wagner, Jakob Birkedal; Hansen, Thomas Willum; Kuhn, Luise Theil , Environmental TEM study of the dynamic nanoscaled morphology of NiO/YSZ during reduction, 2015, Applied Catalysis A: General, 10.1016/j.apcata.2014.10.045
Crystallization Pathway for Metastable Hexagonal Close-Packed Gold in Germanium Nanowire Catalystshttps://doi.org/10.1021/acs.cgd.5b00803Marshall, Ann F.; Thombare, Shruti V.; McIntyre, Paul C. , Crystallization Pathway for Metastable Hexagonal Close-Packed Gold in Germanium Nanowire Catalysts, 2015, Crystal Growth & Design, 10.1021/acs.cgd.5b00803
PalladiumÐplatinum core-shell icosahedra with substantially enhanced activity and durability towards oxygen reductionhttps://www.nature.com/articles/ncomms8594Wang, Xue; Choi, Sang-Il; Roling, Luke T.; Luo, Ming; Ma, Cheng; Zhang, Lei; Chi, Miaofang; Liu, Jingyue; Xie, Zhaoxiong; Herron, Jeffrey A.; Mavrikakis, Manos; Xia, Younan , PalladiumÐplatinum core-shell icosahedra with substantially enhanced activity and durability towards oxygen reduction, 2015, Nature Communications, 10.1038/ncomms8594
Surface Segregation of Fe in PtÐFe Alloy Nanoparticles: Its Precedence and Effect on the Ordered-Phase Evolution during Thermal Annealinghttps://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cctc.201500380Prabhudev, Sagar; Bugnet, Matthieu; Zhu, Guo-Zhen; Bock, Christina; Botton, Gianluigi A. , Surface Segregation of Fe in PtÐFe Alloy Nanoparticles: Its Precedence and Effect on the Ordered-Phase Evolution during Thermal Annealing, 2015, ChemCatChem, 10.1002/cctc.201500380
Direct Imaging of the Electrochemical Deposition of Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) by Transmission Electron Microscopyhttps://doi.org/10.1021/acsmacrolett.5b00479Liu, Jinglin; Wei, Bin; Sloppy, Jennifer D.; Ouyang, Liangqi; Ni, Chaoying; Martin, David C. , Direct Imaging of the Electrochemical Deposition of Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) by Transmission Electron Microscopy, 2015, ACS Macro Letters, 10.1021/acsmacrolett.5b00479
Effect of metalÐsupport interactions in Ni/Al2O3 catalysts with low metal loading for methane dry reforminghttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926860X15000447Ewbank, Jessica L.; Kovarik, Libor; Diallo, Fatoumata Z.; Sievers, Carsten , Effect of metalÐsupport interactions in Ni/Al2O3 catalysts with low metal loading for methane dry reforming, 2015, Applied Catalysis A: General, 10.1016/j.apcata.2015.01.029
Catalyst faceting during graphene layer crystallization in the course of carbon nanofiber growthhttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000862231400685XMaurice, J. -L.; Pribat, D.; He, Z.; Patriarche, G.; Cojocaru, C. S. , Catalyst faceting during graphene layer crystallization in the course of carbon nanofiber growth, 2014, Carbon, 10.1016/j.carbon.2014.07.047
Chirality-specific growth of single-walled carbon nanotubes on solid alloy catalystshttps://www.nature.com/articles/nature13434Yang, Feng; Wang, Xiao; Zhang, Daqi; Yang, Juan; Luo, Da; Xu, Ziwei; Wei, Jiake; Wang, Jian-Qiang; Xu, Zhi; Peng, Fei; Li, Xuemei; Li, Ruoming; Li, Yilun; Li, Meihui; Bai, Xuedong; Ding, Feng; Li, Yan , Chirality-specific growth of single-walled carbon nanotubes on solid alloy catalysts, 2014, Nature, 10.1038/nature13434
Observation of Sublattice Disordering of the Catalytic Sites in a Complex MoÐVÐNbÐTeÐO Oxidation Catalyst Using High Temperature STEM Imaginghttps://doi.org/10.1007/s11244-014-0278-4Blom, Douglas A.; Vogt, Thomas; Allard, Larry F.; Buttrey, Douglas J. , Observation of Sublattice Disordering of the Catalytic Sites in a Complex MoÐVÐNbÐTeÐO Oxidation Catalyst Using High Temperature STEM Imaging, 2014, Topics in Catalysis, 10.1007/s11244-014-0278-4
Understanding catalyst behavior during in situ heating through simultaneous secondary and transmitted electron imaginghttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4236855/Howe, Jane Y; Allard, Lawrence F; Bigelow, Wilbur C; Demers, Hendrix; Overbury, Steven H , Understanding catalyst behavior during in situ heating through simultaneous secondary and transmitted electron imaging, 2014, Nanoscale Research Letters, 10.1186/1556-276X-9-614
In Situ Liquid Cell TEM Study of Morphological Evolution and Degradation of PtÐFe Nanocatalysts During Potential Cyclinghttps://doi.org/10.1021/jp506857bZhu, Guo-Zhen; Prabhudev, Sagar; Yang, Jie; Gabardo, Christine M.; Botton, Gianluigi A.; Soleymani, Leyla , In Situ Liquid Cell TEM Study of Morphological Evolution and Degradation of PtÐFe Nanocatalysts During Potential Cycling, 2014, The Journal of Physical Chemistry C, 10.1021/jp506857b
NiO/YSZ Reduction for SOFC/SOEC Studied In Situ by Environmental Transmission Electron Microscopyhttps://iopscience.iop.org/article/10.1149/06402.0073ecstSimonsen, S¿ren Bredmose; Agersted, Karsten; Hansen, Karin Vels; Jacobsen, Torben; Wagner, Jakob Birkedal; Hansen, Thomas Willum; Kuhn, Luise Theil , NiO/YSZ Reduction for SOFC/SOEC Studied In Situ by Environmental Transmission Electron Microscopy, 2014, ECS Transactions, 10.1149/06402.0073ecst
Synthesis of mesoporous palladium with tunable porosity and demonstration of its thermal stability by in situ heating and environmental transmission electron microscopyhttps://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/ta/c2ta00190jCappillino, Patrick J.; Hattar, Khalid M.; Clark, Blythe G.; Hartnett, Ryan J.; Stavila, Vitalie; Hekmaty, Michelle A.; Jacobs, Benjamin W.; Robinson, David B. , Synthesis of mesoporous palladium with tunable porosity and demonstration of its thermal stability by in situ heating and environmental transmission electron microscopy, 2012, Journal of Materials Chemistry A, 10.1039/C2TA00190J
Stability of Porous Platinum Nanoparticles: Combined In Situ TEM and Theoretical Studyhttps://doi.org/10.1021/jz3001823Chang, Shery L. Y.; Barnard, Amanda S.; Dwyer, Christian; Hansen, Thomas W.; Wagner, Jakob B.; Dunin-Borkowski, Rafal E.; Weyland, Matthew; Konishi, Hiromi; Xu, Huifang , Stability of Porous Platinum Nanoparticles: Combined In Situ TEM and Theoretical Study, 2012, The Journal of Physical Chemistry Letters, 10.1021/jz3001823
Novel MEMS-Based Gas-Cell/Heating Specimen Holder Provides Advanced Imaging Capabilities for In Situ Reaction Studieshttps://www.cambridge.org/core/product/identifier/S1431927612001249/type/journal_articleAllard, Lawrence F.; Overbury, Steven H.; Bigelow, Wilbur C.; Katz, Michael B.; Nackashi, David P.; Damiano, John , Novel MEMS-Based Gas-Cell/Heating Specimen Holder Provides Advanced Imaging Capabilities for In Situ Reaction Studies, 2012, Microscopy and Microanalysis, 10.1017/S1431927612001249
Environmental Transmission Electron Microscopy Study of the Origins of Anomalous Particle Size Distributions in Supported Metal Catalystshttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/cs3005117Benavidez, Angelica D.; Kovarik, Libor; Genc, Arda; Agrawal, Nitin; Larsson, Elin M.; Hansen, Thomas W.; Karim, Ayman M.; Datye, Abhaya K. , Environmental Transmission Electron Microscopy Study of the Origins of Anomalous Particle Size Distributions in Supported Metal Catalysts, 2012, ACS Catalysis, 10.1021/cs3005117
Effects of Ligand Monolayers on Catalytic Nickel Nanoparticles for Synthesizing Vertically Aligned Carbon Nanofibershttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/am101290vSarac, Mehmet F.; Wilson, Robert M.; Johnston-Peck, Aaron C.; Wang, Junwei; Pearce, Ryan; Klein, Kate L.; Melechko, Anatoli V.; Tracy, Joseph B. , Effects of Ligand Monolayers on Catalytic Nickel Nanoparticles for Synthesizing Vertically Aligned Carbon Nanofibers, 2011, ACS Applied Materials & Interfaces, 10.1021/am101290v
Behavior of Au Species in Au/Fe 2 O 3 Catalysts Characterized by Novel In Situ Heating Techniques and Aberration-Corrected STEM Imaginghttps://www.cambridge.org/core/product/identifier/S1431927610013486/type/journal_articleAllard, Lawrence F.; Flytzani-Stephanopoulos, Maria; Overbury, Steven H. , Behavior of Au Species in Au/Fe 2 O 3 Catalysts Characterized by Novel In Situ Heating Techniques and Aberration-Corrected STEM Imaging, 2010, Microscopy and Microanalysis, 10.1017/S1431927610013486
A Novel Heating Technology for Ultra-High Resolution Imaging in Electron Microscopeshttps://www.cambridge.org/core/journals/microscopy-today/article/novel-heating-technology-for-ultrahigh-resolution-imaging-in-electron-microscopes/5949C29C44409BC9D1E8AEFDEF8C20B5Allard, Lawrence F.; Bigelow, Wilbur C.; Bradley, Steven A.; Liu, Jingyue(Jimmy) , A Novel Heating Technology for Ultra-High Resolution Imaging in Electron Microscopes, 2009, Microscopy Today, 10.1017/S1551929509000030